Nieuws van de fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

9 juli 2022

Het zijn zeer drukke 6 weken geweest voor mij als raadslid. Als onderdeel van de coalitie sta ik als éénpitter er niet helemaal alleen voor, maar er is heel wat werk op me afgekomen. Het voelt wel weer als thuiskomen en ik heb er veel plezier in.

De afgelopen weken heb ik geprobeerd het geluid van Gemeentebelangen duidelijk naar voren te brengen en volgens vele opmerkingen die ik heb gekregen, is dat ook goed gelukt.

Op 7 juli hebben zijn de jaarrekening 2021 en de andere financiële stukken vastgesteld. Een goed resultaat met een flink overschot. Aangezien het accres voor de komende jaren zeer ruim is en er jaarlijkse een flinke plus in de begroting zit, geeft dit kansen voor de komende jaren voor diverse zaken.

Een mooi agendapunt zo vlak voor de zomer is de Perspectiefnota. Middels het indienen van voorstellen voor deze nota geven we richting aan de plannen voor volgend jaar en verzoeken we het college de begroting hiermee gestalte te geven. De kans voor partijen om hun wensen uit hun verkiezingsprogramma proberen vorm te geven.

Als GBNF hebben we dan ook een zestal moties ingediend die allemaal met een zeer grote meerderheid of unaniem zijn aangenomen. Als kleinste partij hebben we de grootste buit binnengehaald.

Dorpen- en wijkenfonds: de komende jaren tot en met 2026 is er jaarlijks een bedrag beschikbaar van 300.000 euro. De voortgang van projecten die al lopen en die nog van start moeten gaan zijn nu verzekerd van een bijdrage uit dit fonds! (unaniem aangenomen)

Geluidsscherm Rondweg Noord:

Door het gereedkomen van de Centrale As komt er nu veel meer verkeer over het stuk van de rotonde (voorheen v.d. Akker) en het busstation, ervaren de bewoners veel overlast van dit toegenomen verkeer. Geluidsmetingen ondersteunen dit. Doordat de Provincie heeft aangegeven dat zij 50% van de kosten voor hun rekening nemen wordt er een geluidscherm aangelegd! (aangenomen 28 voor, 1 tegen)

Onderhoudsfonds Dorpshuizen

Op dit moment worden dorpshuizen geïnventariseerd en wordt er een Meerjaren Onderhouds Plan gemaakt. Nu is al duidelijk dat het beschikbare budget veel te laag is. Wij hebben gevraagd om als het plan duidelijk is met een voorstel naar de raad te komen voor verhoging van het budget. (aangenomen 27 voor, 2 tegen)

Bestrijding energie armoede

Iedereen heeft er last van, de torenhoge energie kosten. De laagste inkomens worden gecompenseerd, de rijksoverheid stelt hiervoor de middelen beschikbaar. Wij zijn van mening dat als er budget overblijft (beschikbare budget is zeer ruim) dat wij moeten bekijken of de groep die er net buiten valt ook in aanmerking kan komen. We hebben dan ook de wethouder opdracht gegeven een en ander in kaart te brengen en met een voorstel hiervoor naar de raad te komen bij de begroting. (aangenomen 27 voor, 2 tegen)

Industrieel en karakteristiek erfgoed

Bij velen is het besef dat oude gebouwen zoals de steenfabriek in Oostrum en de Zuivelfabriek van Morra/Lioessens behouden moeten blijven en opgeknapt. De verkrotting die gaande is bij dit soort objecten is velen een doorn in het oog en initiatieven tot opknappen worden breed ondersteund. Voor de stad Dokkum hebben we de Stads Ontwikkeling Maatschappij (SOM) waarbij financiële ondersteuning via een lening mogelijk is. Het college zal onderzoeken of dit ook voor deze objecten een mogelijkheid is en in kaart brengen. (unaniem aangenomen)

Fietspad Dokkum-Burdaard

Het Jaagpad langs de Ee is erg smal en in slechte staat. Er zijn nu subsidies beschikbaar van 50% van de kosten bij het opknappen c.q. veiliger maken van het fietspad. Het college heeft nu de opdracht gekregen de subsidie aan te vragen en met een voorstel bij de begroting te komen.

Tevens moet het college alle fietspaden en de staat van onderhoud en knelpunten t.a.v. veiligheid in kaart brengen en een plan voorbereiden voor opknappen/vernieuwen en dit voor te leggen aan de raad. (unaniem aangenomen)

Nu gaan we een genieten van een welverdiende vakantie!

Jannie van Midlum

<< Terug naar nieuws