ANBI status Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
Vanwege de overgang naar een nieuwe vereniging is een nieuwe ANBI status aangevraagd maar nog niet verleend. Zodra die er is, wordt dat hier vermeld.

ANBI Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (bron: belastingdienst)

De belastingdienst heeft op xx xx xxxx Gemeentebelangen Noardest-Fryslân geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan onze ideële organisatie aftrekbaar van de belasting.  Kijk voor meer informatie op http://www.anbi.nl/, http://www.belastingdienst.nl/giften/

Naam van de instelling:
Vereniging Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
RSIN: 8157.38.328
Kamer van Koophandel-nummer: 71539336

U kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling' Algemeen Belang Dongeradeel intikt en in het veld 'Vestigingsplaats’ Dokkum, krijgt u het resultaat.

Contactgegevens Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân:
Secretaris mevrouw J. van Midlum
Tsjerkepaad 7
9138 SN  Niawier
Telefoonnummer: 06 

E-mailadres: secretariaat@gbnf.nl
Website: www.gbnf.nl

Bestuurssamenstelling:
- Mevrouw M. Nagtegaal (Voorzitter)
- Mevrouw W. Liemburg (Penningmeester)
- Mevrouw J. van Midlum (Secretaris)
- De heer R. Kampen (Algemeen Bestuurslid)
- de heer A. Braaksma (Algemeen Bestuurslid)

Beleidsplan:
Zie de statuten en het huishoudelijk reglement, deze zijn opvraagbaar bij de secretaris.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

DOEL EN MIDDELEN:

De vereniging heeft ten doel als een politieke groepering in de gemeente Noardeast-Fryslân er langs democratische weg voor te ijveren, dat:

  • zoveel mogelijk burgers effectief deel hebben aan de politieke en maatschappelijke

          besluitvorming;

  • de besluitvorming plaats vindt na onbevooroordeelde afweging van alle ter zake

          doende feiten en vooruitzichten;

  • bij de besluitvorming aan de gevolgen op lange termijn een groot gewicht wordt

           toegekend;

  • het maatschappelijk welzijn van alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân wordt

          gewaarborgd en bevorderd.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân tracht dit doel te bereiken door:

  • alleen of in samenwerking met anderen deel te nemen aan verkiezingen voor de

          gemeenteraad van Noardeast-Fryslân;

  • vergaderingen en informatiebijeenkomsten te beleggen, in welke bijeenkomsten

          vragen van leden en belangstellenden kunnen worden behandeld;

  • contacten met andere politieke en belangenverenigingen te stimuleren;

  • informatie te verstrekken aan leden;

En voorts, door alle daartoe strekkende democratische middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.

Voor recente activiteiten en die uit het verleden verwijzen wij u graag naar de pagina ‘Nieuws’ op de site van Gemeente Belangen Noardeast-Fryslân, te weten www.gbnf.nl.

Bestaansreden:
Het is belangrijk dat een gemeente een lokale onafhankelijke politieke partij heeft.
In de gemeente Noardeast-Fryslân vertegenwoordigt Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân die behoefte aan een dergelijke politieke stroming.

Jaarrekeningen:
Jaarrekening 2019 Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân