Nieuws

Eigen inwoners even succesvol als commercieel WOZ-bureau en vragen van fractie GBNF

28 apr 2023

Dokkum, 25 april 2023

Of je als inwoner zelf bezwaar tegen de WOZ-aanslag maakt of hiervoor een commercieel bureau inschakelt, maakt bij de gemeente Noardeast-Fryslân nauwelijks verschil. In beide gevallen maken inwoners evenveel kans op het honoreren van hun bezwaar. Inwoners schakelen ook steeds minder vaak zo’n commerciële partij in. Het college zocht dit op verzoek van de fractie Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân uit. Die stelde hier begin maart schriftelijke raadsvragen over.

Lees verder

Bewoners Camphuysenstraat in Dokkum wel klaar met geluidsoverlast!

24 aug 2022

DOKKUM – Bewoners van de Dirck Raphaelsz. Camphuysenstraat in Dokkum zijn helemaal klaar met de hevige geluidsoverlast van de Rondweg-Noord. Door de herrie van het verkeer, dat sinds de komst van de Sintrale As flink is toegenomen, kunnen zij niet meer normaal in hun achtertuin zitten.

Al meer dan vijftig jaar wonen Gerrit en Hilly Dam in de Camphuysenstraat. “En altyd mei in soad wille”, aldus Gerrit. “Eartiids lei hjir it spoar achter. Dat is yn it ferline fuortrekke en doe is de nije dyk hjir kaam. Do hearst wol hoe drok it hjir achter hûs is. De grutte frachtweinen en trekkers komme hjir de hiele dei troch.”

De geluidsoverlast verergerde sinds de komst van de Sintrale As. Verkeer richting Holwerd bijvoorbeeld, wordt via de As over de Rondweg geleid. “Guon minsken út de strjitte binne sels ferhuze fanwegen it lûd”, vertelt Hilly. “Dy minsken hiene it krekt kocht en ha it hiele hûs sloopt en moai ferboud. En efkes letter stie it te keap, se giene fuort. Want se koene net bûtendoar sitte.”

Bron: RTVNOF.nl

Video: Bewoners Camphuysenstraat in Dokkum zijn helemaal klaar met geluidsoverlast - YouTube

Lees verder

Nieuws van de fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

9 jul 2022

Het zijn zeer drukke 6 weken geweest voor mij als raadslid. Als onderdeel van de coalitie sta ik als éénpitter er niet helemaal alleen voor, maar er is heel wat werk op me afgekomen. Het voelt wel weer als thuiskomen en ik heb er veel plezier in.

De afgelopen weken heb ik geprobeerd het geluid van Gemeentebelangen duidelijk naar voren te brengen en volgens vele opmerkingen die ik heb gekregen, is dat ook goed gelukt.

Op 7 juli hebben zijn de jaarrekening 2021 en de andere financiële stukken vastgesteld. Een goed resultaat met een flink overschot. Aangezien het accres voor de komende jaren zeer ruim is en er jaarlijkse een flinke plus in de begroting zit, geeft dit kansen voor de komende jaren voor diverse zaken.

Een mooi agendapunt zo vlak voor de zomer is de Perspectiefnota. Middels het indienen van voorstellen voor deze nota geven we richting aan de plannen voor volgend jaar en verzoeken we het college de begroting hiermee gestalte te geven. De kans voor partijen om hun wensen uit hun verkiezingsprogramma proberen vorm te geven.

Als GBNF hebben we dan ook een zestal moties ingediend die allemaal met een zeer grote meerderheid of unaniem zijn aangenomen. Als kleinste partij hebben we de grootste buit binnengehaald.

Lees verder

Nieuws van de fractie gemeentebelangen noardeast-fryslan

13 jun 2022

 

Gemeentebelangen is nadrukkelijk aanwezig in de Gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.

Op 19 mei jl werd Pieter Braaksma met 27 van de 29 stemmen gekozen als wethouder. Dat betekende dat zijn plaats in de raad kon worden ingevuld door Jannie van Midlum. Zij werd op 25 mei benoemd.

Dit duo zal de komende raadsperiode zich optimaal inzetten om de belangen voor onze burgers te behartigen. Een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma zal vrij snel concreet worden. Denk hierbij o.a. aan het aantrekken van een deskundige ambtenaar op het gebied van landbouw. Op donderdag 9 juni staat vervolgens de Rondweg Wânswert op de agenda, we hopen daar het startsein te kunnen geven voor het realiseren van deze zo lang gekoesterde wens van de inwoners van Wânswert.

Lees verder

Start formatie coalitie FNP, S!N en Gemeentebelangen in Noardeast-Fryslân

17 apr 2022

Informateur Durk Durksz heeft de mogelijkheden voor een coalitie in de gemeente Noardeast-Fryslân verkend. De afgelopen weken zijn er diverse gespreksrondes geweest. Alle partijen zijn gehoord door de informateur.

Lokale samenwerking
Durk Durksz: ‘Op basis fan de gesprekken en mei each op stabiliteit, doch ik it foarstel om in koälysje fan FNP, S!N en Gemeentebelangen te ûndersykjen. Op dizze manier kin in stabiele lokale gearwurking foarme wurde, dy’t oanslút by de ferkiezingsútslach en dy’t in sûne koälysje-opposysje relaasje biedt. Der bliuwt genoch basis oer foar stabiliteit en in moai evenwicht yn de ried. Út de ynformaasjeronde die bliken dat frijwol alle partijen in koälysje fan de beide grutte partijen, FNP en S!N, as basis foar de koälysje sjogge, oanfult mei in tredde partij. Ik stel derom foar om ta in stabiele lokale gearwurking te kommen. De trije neamde partijen sitte ynhâldlik tichteby elkoar en foarmje mei 16 sitten yn de ried in foldwaande grutte mearderheid. De iepen opstelling fan de trije partijen, jouwe nei myn miening de opposysje foldwaande romte om sels in goede ynbring te hawwen foar dizze moaie en sterke gemeente.

Lees verder

Onderwijshuisvesting in Noardeast-Fryslân?

7 mrt 2022

Noardeast-Fryslân: Lang is er over gesproken, een Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs (IHP). Dit plan heeft jarenlang de gemoederen bezig gehouden, veel gepraat en weinig resultaat. Het IHP is na jaren steggelen nu eindelijk gereed maar nu moeten er knopen worden doorgehakt. Groot probleem is de financiering hiervan. Reden voor Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân om met een plan hiervoor te komen, een plan voor een nieuwe innovatieve wijze van financiering. Gemeentebelangen heeft dit als hoofdspeerpunt in haar verkiezingsprogramma opgenomen.

Lees verder

Stellingen voor de diverse Verkiezingsdebatten Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

4 mrt 2022

Programma + stellingen debat 7 maart Munnekezijl + Slotdedat IJsherberg zie bij lees verder

19:30 ynrin

20:00 Foarsitter Wierd Kooistra iepenet

20:02 Ynfo oer de jûn en koarte yntroduksje fan de listlûkers.

De debatten zijn ook live te volgen op RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 by KPN en TV kanaal 43 by Ziggo en de stream op www.rtvnof.nl en Facebook en YouTube van RTV NOF.

Lees verder

Kandidaten van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân bieden bloemenzaad aan, aan de diverse Dorpsbelangen!

28 feb 2022


Agelopen zaterdag waren kandidaten van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân op pad om bij alle dorpsbelangen en wijkraden in de gemeente twee zakjes met een mengsel van éénjarig bloemenzaad te brengen. Met het motto “samen zaaien, samen oogsten”  probeert de partij duidelijk te maken dat we met elkaar kunnen werken aan de toekomst van onze mooie gemeente.
Helaas waren vele bestuurders niet thuis en werden de zakjes in de brievenbus achtergelaten. Op de website van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân staat de zaai instructie vermeld. Men hoopt dat in de zomerperiode op vele plaatsen deze bloemengroet te zien zal zijn.

Lees verder

Delegatie(s) van GBNF bieden bloemenzaad aan aan de diverse Dorpsbelangen! Derde generatie Braaksma in 't spier.

28 feb 2022

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is afgelopen zaterdag begonnen met het uitdelen van akkerrandzaad. Alle dorpsbelangen of wijkraden hebben deze uitgereikt gekregen onder het motto ‘’samen zaaien, samen oogsten’’. 
Wij zetten ons in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit. Door het zaaien van dit mooie bloemenmengsel wil Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân onze gemeente nóg mooier maken. En de verbinding met elkaar leggen door samen te werken met de gemeente en de dorpsbelangen of wijkraden om een prachtige omgeving te realiseren. 
Ook de gemeente Noardeast-Fryslân zelf heeft voor 3000m2 akkerrandzaad gekregen. Om zo met elkaar de stad en de dorpen met elkaar te verbinden in een kleurrijke bloemenzee. 

Lees verder

Net als de boeren! Zaaiadvies voor bloemrijke hoekjes; actie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

26 feb 2022


Geniet u ook zo van de bloemrijke en kruidenrijke akkerranden van onze boeren?
Deze randen, velden en overhoekjes stimuleren de biodiversiteit met zowel kruiden als bloemen en trekken veel insecten, amfibieën en kleinere zoogdieren aan.

U kunt zelf ook veel doen om de biodiversiteit te stimuleren.
Onder andere door stenen uit uw tuin te halen en verschillende bloemen en kruiden te planten of te zaaien.

Lees verder

Zorg Dichtbij - Hoe zit dat eigenlijk in onze gemeente Noardeast-Fryslân? GBNF in De Sionsberg!

25 jan 2022

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân bracht een bezoek aan Cardiologie Centrum Dokkum in Sionsberg en werd geïnformeerd door cardioloog/bestuurder Melvin Mac Gillavry.
Als waardering overhandigde Jacqueline Visser (nummer 6 op de lijst) namens Gemeentebelangen een bloemetje aan de bestuurder van Sionsberg.

Sinds 9 maanden is de spoedpolikliniek open waar patiënten op doorverwijzing de huisarts en ambulance terecht kunnen voor laag complexe zorg. Derk Jan – verpleegkundig specialist gaf uitleg over de werkwijze waardoor deze zorg planbaar wordt gemaakt. Uniek hierbij is de eigen point of care laboratorium – alle benodigde uitslagen zijn binnen een half uur beschikbaar. Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de gemeente. Inmiddels zijn ruim 1000 patiënten behandeld in de spoedpolikliniek sinds de opening.

Lees verder

Overhandiging en presentatie eerste exemplaar Verkiezingsprogramma GBNF aan Hans Groeneweg!

16 jan 2022

Gemeente Belangen Noardeast-Fryslân heeft op zaterdag 15 januari het verkiezingsprogramma openbaar gemaakt en het eerste exemplaar overhandigt aan Hans Groeneweg,
directeur van Museum Dokkum en Museum 't Fiskershûske.

Pieter Braaksma overhandigde het verkiezingsprogramma en Lenie Lap gaf de bijbehorende bloemen.
In het programma hebben we onder andere zaken aandacht voor de musea in onze gemeente.
Gemeentebelangen is trots op onze cultuur en historie.

Nieuwsgierig naar ons complete programma?

Verkiezingsprogramma GBNF

Eventueel even terugbladeren naar het begin van het document.

Klik op lees verder voor nog meer foto's.

Lees verder

Terugblik 2018 - 2022 door Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, raadslid GBNF

15 jan 2022

Terugblik 2018-2022

door Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, raadslid van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân (GBNF)In de afgelopen raadsperiode hebben voor de fractie een aantal
belangrijke punten op de agenda gestaan. Met hart en ziel
hebben wij ons daarvoor ingezet, in vogelvlucht zijn dit onder andere:
Ontwikkelingen rond het Harddraverspark, visiedocument toerisme en recreatie,harmonisatiebeleid van gemeentelijke sportvelden, realisatie Bruisend Hart Hallum, dorpen &wijkenfonds, huisvesting ambtelijke organisatie & onderzoek naar nieuwe raadszaal, verkoopschool Reitsum, status Regenbooggemeente, lachgasverbod, realisatie dorpshuis Warfstermolen.
Moties / amendementen:
Wij hebben moties ingediend, mede ingediend of gesteund. In deze raadsperiode waren het
471 moties waarover gestemd moest worden, wij hebben ruim 80% hiervan positief beoordeeld.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is er voor elkaar! Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst!

15 jan 2022

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân luistert naar wat u belangrijk vindt in onze gemeente. Wij denken in kansen en mogelijkheden.
Wij zijn een lokale onafhankelijke partij en staan los van de landelijke partijen. Daardoor kunnen wij onafhankelijk uw stem
laten horen in de raadszaal. Wij houden van een no-nonsense aanpak met jarenlange ervaring en stropen graag de mouwen op.
Wij gaan in gesprek met de inwoners van Noardeast-Fryslân om te kijken wat er beter kan. Wij willen de inwoners meer directe
invloed geven. Niet alleen door uw stem te krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar zeker ook om u daarna te
betrekken bij zaken die voor u belangrijk zijn. Zaken waar wij als politieke partij invloed op kunnen uitoefenen.
Heeft u vragen of ideeën? Laat het ons weten! Door uw inbreng weten wij wat er speelt en waar onze prioriteiten moeten liggen.
Wilt u weten waar wij voor staan?
U leest erover in het verkiezingsprogramma, waarin wij onze plannen voor de komende vier jaren uiteen zetten.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân steekt lokale ondernemers een hart onder de riem

11 jan 2022

Wat speelt er in onze regio?
Afgelopen zaterdag stonden (fractie)leden van GBNF bij enkele ondernemers op de stoep, om ze in moeilijke tijden een hart onder de riem te steken met een bloemetje.

Theo Kingma ontving een bloemetje van Adol Braaksma in de 'Halve Maan' te Dokkum. Het is algemeen bekend dat het zware tijden zijn voor de horeca.

Kapsalon 'Ut & Thús' uit Hallum ontving een bloemetje van Jannie van Midlum. Ook in deze branche maken ondernemers moeilijke tijden door.

Pieter L. Braaksma gaf het bloemetje aan Pluimveebedrijf Jukema en de familie Wiersma te Blija. Daar werden deze week ruim 200.000 kuikens geruimd.

Een grote klap voor deze geweldige ondernemers.

Klik op 'lees verder' voor de foto van het bezoek van Jannie van Midlum aan kapsalon 'Ut & Thús'.

Lees verder

De kandidatenlijst van GBNF voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022 is bekend!

9 jan 2022

GEMEENTEBELANGEN NOARDEAST-FRYSLÂN (GBNF)
KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022:

 1. Pieter L. Braaksma                        Oostrum
 2. Jannie van Midlum-Huisman         Niawier
 3. Adol Braaksma                              Lioessens
 4. Lenie Lap                                       Wetsens
 5. Frits van der Lep                            Ferwert
 6. Jacqueline Visser                           Bornwird
 7. Harald Wiersma                             Metslawier
 8. Hilda Buursma-de Jong                 Ferwert
 9. Renze Kampen                              Ee
 10. Ytty Goris                                       Dokkum
 11. Richard Plomp                               Kollum
 12. Charles van der Lugt                     Dokkum
 13. Wiepkje Liemburg                          Moddergat
 14. Minne van Oosten                         Dokkum
 15. Marry Nagtegaal                            Dokkum
 16. Minze van den Akker                     Dokkum
 17. Henk Aartsma                                Dokkum
 18. Yde van Kammen                          Oosternijkerk
 19. Germ Kuipers                                Dokkum
 20. Barbara Wijbenga-Kleinschmidt    Ferwert

Lees verder

Barbara Wijbenga, raadslid voor Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân neemt afscheid van de gemeentelijke politiek

27 nov 2021

Na 24 jaar actief politiek bezig geweest te zijn gaat Barbara Wijbenga-Kleinschmidt in maart 2022 afscheid nemen van de gemeentepolitiek.

In 1998 heeft Barbara zich aangesloten bij de nieuw opgerichte partij Gemeentebelangen Ferwerderadeel, zo kwam ze vanuit dorpsbelang rechtstreeks de politieke wereld in!

Na een periode van 4 jaar als raadslid werd zij in 2002 wethouder in deze gemeente en later weer raadslid. Bij de samenvoeging van Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel werd zij opnieuw gekozen in de raad en wel in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Lees verder

GBNF timmert zaterdag 25 september om 15.00 uur stellingen aan de deur van de Bonifatiuskerk te Dokkum!

28 sep 2021

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân timmert zaterdag 25 september om 15.00 uur stellingen aan de deur van de Rooms Katholieke Kerk aan de Bargemerk te Dokkum!

Er is in de gemeente een discussie gaande over de plek voor de nieuwe raadszaal. Het college heeft een aantal voorstellen gedaan waarover donderdag 30 september besloten moet worden. Er liggen voorstellen van verbouwingen in het huidige gebouw waar een behoorlijk prijskaartje aan hangt.

Gemeentebelangen staat bekend om haar creativiteit en heeft andere ideeën waar intussen al veel draagvlak voor bestaat.

De Rooms Katholieke kerk kan uitstekend de nieuwe raadszaal herbergen, ook een werkcafé kan hierin gevestigd worden. De pastorietuin blijft in dit plan behouden. Het wordt een multifunctioneel centrum, welke tevens ingezet kan worden voor lezingen, raadsvergaderingen, exposities en kan fungeren als ontmoetingscentrum voor onze inwoners.

Daarnaast wordt deze raadszaal uniek in Nederland, en een prima invulling voor leegkomende kerkgebouwen. Het behoud van een historisch gebouw in het centrum van de stad blijft dan behouden.

Lees verder

De stellingen van GBNF op de deur van de Bonifatiuskerk in Dokkum!

28 sep 2021

Vestig de nieuwe raadszaal in deze kerk!

 • Er is door de gemeente breed onderzoek gedaan naar de huisvesting van de raadszaal, waarbij vooral praktisch is gekeken vanuit het nu, wat is het meest praktisch en de goedkoopste oplossing.
 • Wij komen met een oplossing die haalbaar betaalbaar en historisch is. We besparen € 700.000 euro’s, besparen fors op de CO2 uitstoot, versterken de aantrekkingskracht van de binnenstad van Dokkum en de band met Fulda en Crediton.
   
 • De waarde van het kerkgebouw is getaxeerd op 500.000 euro, deze wordt nu overgedragen voor 1 euro.
 • Pastorie gaat in zijn geheel ook naar de gemeente en/of naar een nieuw op te richten stichting, overdrachtssom moet nog bepaald worden.
 • Geen nieuwbouw bij de kerk, maar pastorie en kerk optimaal gebruiken. Voldoet aan alle gestelde eisen.
Lees verder

Raadszaal in Bonifatiuskerk: een unieke kans om geschiedenis te schrijven

28 sep 2021

Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum steunt oproep raadsfractie Gemeentebelangen Noardeast Fryslân.

Zaterdag 25 september heeft Gemeentebelangen Noardeast Fryslân 31 stellingen geslagen op de deur van de Bonifatiuskerk in Dokkum. Het is een knipoog naar de 95 stellingen die Maarten Luther aanbracht op de kerk in Wittenberg. Luther wilde daarmee tot uitdrukking brengen: “it moat oars!” Gemeentebelangen wil het ook anders, namelijk de nieuwe raadszaal onderbrengen in dit kerkgebouw.

Als bestuur van de Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum steunen wij de actie helemaal. Onze gemeente krijgt zo de mooiste raadszaal van Nederland. Wij realiseren ons dat het college van Burgemeester en Wethouders de raadszaal elders wil. Geld is hierbij het belangrijkste argument. De keuze voor het kerkgebouw zou jaarlijks enige tienduizenden euro’s duurder zijn dan de keuze voor het onderbrengen in bestaande ruimten van de gemeente.

Volgens ons is de raadszaal in de kerk goedkoper dan in de plannen van B en W lijkt. Zo valt op dat B en W voor onderbrengen in de kerk een afschrijvingstermijn hanteert van 25 jaar en voor onderbrengen in eigen ruimte 40 jaar. Dat is appels met peren vergelijken.

Lees verder