Nieuws

Voor de leden van GNBF: Uitnodiging ALV op 7 september 2021

25 aug 2021

Hierbij nodigen wij u  uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze partij. Deze wordt gehouden op dinsdag 7 september a.s. in het dorpshuis Nij Sion, Bornensisstrjitte 4, 9138 TA Niawier.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur

Aanvang van de vergadering om 19.45 uur

Agenda:

1. Opening en welkom

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Bestuurswisseling en benoemen van het nieuwe bestuur

5. Financiën

– Jaarverslag 2019 en  jaarverslag 2020

– Verslag Kascommissie

– Aanstellen nieuw kascommissielid

Pauze

6. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

7. Woord van de fractie

8. Rondvraag, wat verder ter tafel komt

9. Sluiting

CORONA: wij proberen er alles aan te doen om een zo veilig mogelijke bijeenkomst te houden. Wij vragen u de 1,5 meter regel in acht te houden, handen te wassen na toiletbezoek en niet te komen als u verkoudheidsklachten en/of koorts heeft!

Lees verder

Verzoek van fractie GBNF aan B&W m.b.t. Spijkerdorp Hallum

25 aug 2021

Beste wethouder, leden van het college,

Nadat er veronrustende berichtgeving vanuit Hallum bekend is geworden zouden wij het op prijs stellen wanneer contact gezocht wordt vanuit het Gemeentehuis. Een overleg met de organiserende partij om een oplossing te zoeken zou de volgende stap moeten zijn.
Het fenomeen spijkerdorp heeft een jarenlange traditie en het verdwijnen van dit prachtig initiatief zou een aderlating voor de sociale cohesie voor het dorp zijn.
Veel kinderen, families en andere belangstellenden en vrijwilligers hebben zich onvermoeibaar hiervoor ingezet, laat ons alles eraan doen om het spijkerdorp ook voor de toekomst veilig te stellen!

Met vriendelijke groet,

Barbara Wijbenga
Pieter Braaksma
Gemeentebelangen NEF

 

Lees verder

Motie van GBNF en SIN! over financiële ondersteuning dorpshuis Warfstermolen door de raad aangenomen!

6 jul 2021

Financiële ondersteuning dorpshuis Warfstermolen

Tijdens de raadsvergadering van 1 juli jongstleden kwam een verzoek van het dorpshuis Warfstermolen aan de orde. De plannen rondom het dorpshuis stonden onder grote financiële druk want door tekorten welke door het Rijk worden veroorzaakt, was de Provinciale subsidie niet meer zeker. Gemeentebelangen zowel als SIN hadden een motie opgesteld om extra gelden beschikbaar te stellen zodat ook de provinciale subsidie zeker wordt gesteld. De beide moties werden ineengeschoven en de financiële dekking werd aangedragen door Pieter Braaksma, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. De raad heeft daarna unaniem voor deze motie gestemd waardoor het dorpshuis Warfstermolen met vertrouwen hun plannen kunnen verwezenlijken.

Lees verder

Werkbezoek van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan 'Holwerd aan Zee' op 28 06 2021

6 jul 2021

Maandag 28 juni bracht de fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân een werkbezoek aan Holwerd aan Zee. Ook was het dorpsbelang van Holwerd aanwezig om te vertellen over hun plannen om aan te haken bij dit prachtige project.

Marco Verbeek vertelde met veel enthousiasme over de stand van zaken rondom dit project, een project waar we al jarenlang een grote meerwaarde voor de regio in zien. Hoewel het soms lijkt of er niets gebeurd is er in werkelijkheid al onnoemlijk veel werk verzet en is op dit moment het wachten op resultaten van diverse onderzoeken. Het blijkt dat er in Brussel heel veel Europees geld klaar ligt voor dit soort projecten maar het erg moeilijk is om dit er vandaan te krijgen. Men komt zo langzamerhand in een beslissende fase en de vraag is niet meer óf het er komt, maar wanneer het er komt.

Lees verder

Bezoek van de fractie van GBNF aan 'Bruisend Hart Hallum'

24 jun 2021


Op dinsdag 15 juni heeft de fractie van Gemeentebelangen Noardeast Fryslân een bezoek gebracht aan het sportcomplex te Hallum.
In Hallum is men actief met de voorbereiding van de bouw van sportfacilititeiten welke de sportverenigingen in Hallum gaan verbinden. Het project dat bekend staat onder de naam Bruisend Hart heeft vanwege aanvullend onderzoek  lichte vertraging opgelopen en  opnieuw zijn er financiële hobbels te nemen doordat de bouwkosten zijn gestegen. Het bestuur is als vanouds gedreven en zeer actief om een en ander toch mogelijk te maken.

Lees verder

Motie van GBNF m.b.t. het gebruik van lachgas met algemene stemmen aangenomen!

22 jun 2021


In de raad van 15 april jl heeft de fractie Gemeentebelangen Noardeast Fryslân een motie vreemd aan de agenda ingediend welke betrekking heeft op het gebruik van lachgas en de daaraan verbonden gevaren voor de gezondheid en het brein. We maken ons ernstig zorgen hierover, reden om het college te verzoeken te werken aan een voorstel om op korte termijn het gebruik van lachgas in onze gemeente te verbieden. De motie werd met algemene stemmen aangenomen!

Lees verder

Amendement van GBNF m.b.t. het onderhoud van kapitaalgoederen als bijv. wegen aangenomen

22 jun 2021

In de raadsvergadering van 10 juni jl stond het kapitaalgoederenbeheer op de agenda. Hierbij werd gesproken over het onderhoudsniveau van o.a. wegen, groen, kustwerken, straatverlichting e.d. Gezien de niet zo florissante financiële situatie heeft het college voorgesteld dit alles op een laag niveau te onderhouden want dat is het goedkoopste. Dit was echter niet hetgeen onze partij verstandig vond, een laag onderhoudsniveau is op termijn vaak duurder. Daarnaast heeft ook de bevolking duidelijk aangegeven dat het niveau minimaal basis dient te zijn, het woongenot van onze burgers en duurzaamheid staat bij onze partij hoog in het vaandel. Met het amendement streven wij naar een onderhoudsniveau van minimaal basis. Dat veel partijen, behalve de PvdA het met ons eens was bleek uit het feit dat ons amendement met grote meerderheid is aangenomen. Een prima resultaat!

Lees verder

ALV van GBNF door Corona wederom uitgesteld

29 aug 2020

Geachte leden.

Het Coronavirus heerst nog steeds rond. Zoals u in de media heeft kunnen lezen waren er in onze gemeente, met name Dokkum en omgeving veel besmettingen. Volgens de virologen en andere wetenschappers, moet het ergste nog komen. Wij hopen van niet.
 

Lees verder

Stikstof en PFAS, beleid of paniekvoetbal?

31 okt 2019

Het huidige beleid van de overheid ten aanzien van stikstof en PFAS maakt ons zorgen. Er moeten grote offers gebracht worden door de boeren, de bouw zit op slot en toeleveringsbedrijven krijgen ook te maken met een stilstaande trein. In onze regio Noardeast Fryslân heeft dit directe grote gevolgen en daar zitten we niet op te wachten. Immers, het herstel van de economie begon hier later dan in de randstad en wordt nu alweer bedreigd door aangekondigde maatregelen vanuit politiek Den Haag.

Lees verder

Geef uw mening over waar onze nieuwe burgemeester aan moet voldoen!

12 mei 2019

De procedure om een nieuwe burgemeester aan te trekken voor onze gemeente Noardeast-Fryslân is gestart.
Elke inwoner kan zijn/ haar gedachten en wensen kenbaar maken.

Waar moet de nieuwe burgemeester van onze gemeente aan voldoen?
Daar mag u over meedenken! Laat van u horen over welke kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen de nieuwe burgemeester voor de Gemeente Noardeast-Fryslân dient te beschikken.
Hierbij een oproep van de fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan de leden om actief te participeren in dit proces. Maar ook niet-leden zijn van harte welkom om reacties in te sturen. Die kunnen naar het e-mailadres plbraaksma@hotmail.com.

Lees verder

Gemeenteraad Noardeast-Fryslân buigt zich over 'Gaswinning in Noardeast-Fryslân'

19 feb 2019

Donderdagavond, 14 februari 2019, heeft tijdens een uitgebreide zitting van de gemeenteraad het verhaal ‘gaswinning’ de revue gepasseerd.

De plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de gaswinning in
Noardeast-Fryslân verder uit te breiden zorgt voor ongerustheid bij de inwoners.

Drie insprekers spraken tijdens deze bijeenkomst hun zorgen uit. Het college had stukken voorbereid waarin deze zorgen worden gedeeld en ondersteuning tijdens dit proces is
toegezegd. Wethouder Hanemaaijer heeft overleg met diverse groeperingen die actief betrokken zijn bij deze kwestie.

Alle fracties (behalve die van ELP-NEF) hebben een motie van het CU & CDA onderschreven waarin tegen verdere gaswinning stelling wordt genomen en ondersteuning in het
proces wordt toegezegd. Grote vraagtekens worden geplaatst bij de knelpunten: bodemdaling, effecten stijging zeespiegel in verhouding met bodemdaling, de grote hoeveelheden
chemicaliën die bij het fracken worden gebruikt omdat ongeveer een derde hiervan in de grond achterblijft enz.enz.

Pieter L. Braaksma heeft het partijstandpunt van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân nogmaals duidelijk gemaakt.

De Gemeente is niet het bevoegde orgaan om over gaswinning te beslissen maar zal er
alles aan doen om in gesprek te blijven met betrokken partijen en ervoor te zorgen dat goede afspraken worden gemaakt en (mogelijk) negatieve gevolgen van gaswinning gecompenseerd worden.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân gaat met PBF ook provinciaal!

6 feb 2019

Lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân Rinus Buising: “De stoelen op het Provinciehuis worden momenteel hoofdzakelijk bekleed door de landelijke of provinciale politieke partijen. Hierdoor wordt er te weinig geluisterd naar de inwoners van onze provincie. En als er wél wordt geluisterd, dan wordt dit vaak voor kennisgeving aangenomen en wordt er te weinig of niets mee gedaan. Bij Provinciaal Belang Fryslân komt de inbreng uitsluitend van de (leden van de) lokale partijen en weet men dus zeker dat er met hun inbreng iets wordt gedaan”.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân maakt zich op voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019. Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân? Jazeker! Zij hebben zich, net als 13 andere onafhankelijke, lokale partijen in Fryslân verenigd in Provinciaal Belang Fryslân.

Alleen op deze manier kan ook de lokale politiek zich laten horen op het Provinciehuis. Onder het motto: maak van lokalen ook provincialen.
 

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân levert voor de Statenverkiezingen drie kandidaten: de nummer 5 Pieter Braaksma uit Oostrum, de nummer 15 Janny van Midlum uit Wierum en op plaats 19 Taeke Visser uit Moddergat. Aan de veel gehoorde opmerkingen van de inwoners: “Wij hoeven niet te stemmen want er wordt toch niet naar ons geluisterd”, komt vanaf 20 maart dan ook eindelijk een einde. Vanaf die datum wordt er wél geluisterd naar en gehandeld voor de inwoners.

Buising: “Wij zien de achteruitgang van het aantal inwoners dan ook niet als een onoverkomelijk probleem, maar als een uitdaging”. En die uitdaging gaan we graag aan! We moeten ervoor zorgen dat er ook voldoende nieuwbouw in de kleine(re) dorpen wordt gepleegd. Bewoners in die kleinere kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier, maar ook onder meer bushaltes, winkels, pinautomaten, huisartsen en scholen. Dit moet anders en dit kán ook anders!"

Lees verder

Pieter L. Braaksma in eerste raadsvergadering (17 01) gekozen tot waarnemend burgemeester

18 jan 2019

Op donderdag 17 januari 2019 heeft de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente
Noardeast-Fryslân plaatsgevonden. Naast het vaststellen van een groot aantal verordeningen
moesten ook diverse vacatures door raadsleden worden ingevuld.
Pieter Braaksma is unaniem gekozen tot plaatsvervangend burgemeester......
een mooi resultaat en bevestiging van zijn capaciteiten!
Hiernaast mogen wij meewerken in de audit-en werkgeverscommissie,
wederom gekozen door de raad. Tijdens de begroting heeft Gemeentebelangen
Noardeast-Fryslan diverse partijstandpunten zoals BUIG uitkering,
NEF, jeugd en cultuur, dorpshuizen en natuurlijk Holwerd aan Zee
onder de aandacht gebracht.
Wij zijn ons bewust van onze rol in de raad en gaan vol goede moed
kritisch, positief en goed onderbouwend een nieuwe raadsperiode in! 

Lees verder

Installatie van de nieuwe raadsleden der gemeente Noardeast-Fryslân op 2 januari 2019

4 jan 2019

Op 2 januari heeft de installatie van de nieuwe raad van Noardeast-Fryslân  plaatsgevonden.

Onder grote publieke belangstelling zijn 29 raadsleden en vervolgens de 5 voorgedragen wethouders geïnstalleerd.

De fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is met 2 zetels vertegenwoordigd in de nieuwe raad, Pieter Braaksma zal de rol als fractievoorzitter vervullen en zodoende ook plaatsnemen in het presidium.

Pieter heeft kort en concreet de punten benoemd die tijdens de coalitievorming voor vraagtekens binnen onze partij hebben gezorgd zoals het windmolen-beleid  van de FNP, de bijgestelde winkelopeningstijden CU, het duidelijke standpunt van S!N in Ternaard aangaande gaswinning enz.

Op 17 januari is de eerste officiële raadsbijeenkomst, de verdeling van diverse vacatures in commissies zal worden ingevuld zoals agendacommissie, werkgeverscommissie, auditcommissie en plaatsvervangend burgemeesterschap.

Lees verder

Aandacht voor het gebouw van de reddingsboot L.A. Buma Moddergat

4 jan 2019


 

Geacht college,


Graag vragen wij aandacht voor de situatie rond  het gebouw van de reddingsboot in Moddergat.
In 2009 is er waarschijnlijk per ongeluk een woonbestemming op dit perceel gevestigd. Hierdoor is de waarde van dit perceel enorm toegenomen.
Helaas is het bestuur van het museum er met de eigenaar niet uitgekomen, het is aan derden verkocht.
Wij doen een beroep op het college om uit deze impasse te komen zodat het voor de oorspronkelijke bedoeling behouden kan worden.
De L.A.Buma moet weer gestald worden waar deze reddingboot thuis hoort.
Ons cultureel erfgoed moet behouden worden en toegankelijk zijn voor de toerist.
Wij gaan ervan uit dat u zich hiervoor in gaat zetten!

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,

Hoogachtend,

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
Pieter L. Braaksma
Barbara Wijbenga

Lees verder

Stand van zaken formatie nieuwe coalitie gemeente Noardeast-Fryslân

19 dec 2018

Op maandag 17 december is door informateur Theo Joosten tijdens een plenaire bijeenkomst bekend gemaakt
dat een aantal partijen in aanmerking komen voor de brede coalitievorming binnen onze nieuwe gemeente.

Theo Joosten stelt voor om met CDA, FNP, SiN, CU en VVD een coalitie te vormen.
De onderhandelingen met deze 5 partijen zijn dinsdag gestart en de partijen streven
ernaar nog voor de Kerst een wethouders-ploeg te presenteren.

Jammer genoeg is onze partij niet meer betrokken bij deze onderhandelingen.
De keuze is niet op ons gevallen om deel te nemen aan de coalitie.

De raadsleden Pieter Braaksma en Barbara Wijbenga worden op woensdag 2 januari 2019 geïnstalleerd.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zal vanuit de oppositiezijde haar  politieke ideeën onder de aandacht moeten brengen.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun in de verkiezingstijd!

Lees verder

Verslag bustour Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân door Ferwerderadiel op 17 11

19 nov 2018

Zaterdag, 17 november was de laatste campagne reisdag met onze Oldtimerbus, deze keer door de Gemeente Ferwerderadiel. 
Voorafgaande een mooi gesprek met het bestuur van de Stichting Hegebeintum, de toekomst en plannen voor de hoogste terp van Europa zijn toegelicht. 
Wij hebben de wandeltocht "geef ons de klaai terug" uitgezwaaid, een uitstekend initiatief vanuit het dorp Blije. 
Via Reitsum richting Burdaard, via Wanswert richting Marrum. Daar hebben wij een bezoek gebracht aan het Heephuis en zijn nieuwe eigenaren, prachtige plannen voor een verbouwing onder behoud van het monumentale pand. 
Van Marrum naar Hallum, in Ferwert met de oude bus langs Foswert en afsluitend een mooi en voorbeeldig coöperatie-verhaal in de plaatselijke kroeg met een stuk denkwerk voor toekomstig jeugdbeleid. 
Een mooie laatste campagnedag waarbij ook Sinterklaas en de zwarte Pieten op onze weg kwamen! Op naar woensdag 21 november, op naar de stembus!

Lees verder

Magazine van RTVNOF niet bezorgd in Ferwerderadiel, zo kunt u het toch lezen!

19 nov 2018

DOKKUM - Het RTV NOF Magazine dat vorige week bij meer dan 30.000 adressen in Noordoost Fryslân in de brievenbus ligt is nu ook digitaal te bekijken. In dit magazine komen de gemeenteraadsverkiezingen in Noardeast Fryslân ruim aan bod. Ook staan er veel interviews in het magazine met vrouwelijke ondernemers uit onze regio.

Daarnaast staan er interviews in met oud-vrijwilligers en een gesprekken met inwoners van nu nog de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Met de woordzoeker zijn deze keer weer prijzen te winnen. Geen blad ontvangen? Maar u bent wel benieuwd naar het magazine? Bekijk het dan hier.

Heeft u op- of aanmerkingen laat het de makers weten via: magazine@rtvnof.nl

 


© Foto's: RTV NOF

Bron bericht: www.rtvnof.nl

Lees verder

MIS HET NIET! Zaterdag 17 november bustour GBNF door Ferwerderadiel

16 nov 2018

Zaterdag 17 november rijdt de gele Zwitserse bus met de kandidaten en leden van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân door de mooie gemeente Ferwerderadiel. De tour start om 12.30 in Hegebeintum en de route gaat vanaf Hegebeintum via Burdaard, Marrum, Hallum en Ferwert.
Ziet u de bus en wilt u een praatje maken Of een folder, een pen en/ of een tas van ons.
Houd ons aan en wij gaan in gesprek met u.

Wij wensen de wandelaars van de cultuurroute Blija veel plezier en mooi weer toe.

Lees verder

ABD stelt College vragen over Dockinga College, reorganisatie en geplande nieuwbouw in Ferwert

15 nov 2018

ABD heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend voor behandeling in de gemeenteraad:

Was het college op de hoogte van de problematiek rondom het Dockinga College?
Zo ja, sinds wanneer?

Voor de dependance Ferwert staat nieuwbouw gepland.
Hoe komt het hiermee en is hier al mee gestart?

Wanneer is er definitieve duidelijkheid voor een ieder die hierbij is betrokken?
Te denken valt aan ouders, leerlingen, docenten, gemeente en anderen.

Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân?

Namens de fractie van ABD/ Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
Jannie van Midlum, fractievoorzitter.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslan on tour in Kollumerland c.a.

12 nov 2018

Zaterdag 10 november stapten de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing opnieuw in de bus voor een tour door de gemeente Kollumerland c.a. Met een flinke groep werd koers gezet naar alle hoeken van het Kollumerlandse gebied. Op vele plaatsen werd er geflyerd en her en der een praatje gemaakt. De mooie oude bus tovert bij vele toeschouwers een brede glimlach te voorschijn en wij hopen dan ook dat wij een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.

Ook werd er een bezoek gebracht aan het Lichtpunt in Kollumerzwaag waar ons een hartelijk onthaal wachtte. Na een kort gesprek met leiding, bewoners en vrijwilligers kregen wij nog een korte rondleiding door dit mooie opvangcentrum en vertrokken wij weer naar ons eind- en tevens startpunt in Kollum.

Foto' s van deze tour volgen nog.

Lees verder

Verkiezingsdebat bij de stichting J.P. van der Bent te Dokkum

8 nov 2018

Gisteravond , woensdag 7 november waren we te gast bij de J.P. van der Bent Stichting in Dokkum. Men had daar spontaan de politieke partijen welke meedoen aan de verkiezingen uitgenodigd om eens kennis te maken met de cliënten en het werk van de stichting. Ook wilde men weten wat de politici voor hen kunnen betekenen. Bijna alle partijen hadden aan deze oproep gehoor gegeven.
 

In een ongedwongen en leuke sfeer werd er een kort voorstelrondje gedaan en kon een ieder vertellen wat zij kunnen en willen doen voor de cliënten. Ook kwamen er een aantal behoorlijke knelpunten aan de orde waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt. De positie van mensen met een verstandelijke beperkingen is behoorlijk verslechterd op zowel inkomens- als arbeidsgebied. Dat is zeer triest te noemen en zou eigenlijk niet mogen voorkomen in een welvarend land als het onze! Echter, de politici moesten ook toegeven dat zij als gemeente hier weinig aan kunnen veranderen omdat het landelijk beleid is. Wel zullen zaken als de werkdruk bij NEF en het WMO vervoer worden doorgespeeld aan de betrokken wethouders.

Tot slot werden de aanwezigen nog getrakteerd op een voortreffelijke vocale bijdrage van één van de cliënten.

Lees verder

Volle zaal bij verkiezingsdebat in dorpshuis Túnawerth in Ternaard

6 nov 2018

TERNAARD - Een volle zaal wachtte maandagavond de negen partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Tijdens het door Dorpsbelang Ternaard georganiseerde debat kwamen de gaswinning, windmolens en zorgvoorzieningen aan bod. Gezien de grote opkomst zijn deze onderwerpen voor veel mensen in Ternaard en omstreken heel belangrijk. Voordat de partijen zich mochten presenteren, werd door Ternaardster Anna Anjema de toekomststoel neergezet.
De toekomststoel is een lege stoel die de toekomst vertegenwoordigt en ons eraan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Met deze stoel in het midden was de toekomst vertegenwoordigd en kon het debat van start gaan. Debatleider Marinus Tabak had hier een flinke klus aan.
Er werd fel gedebatteerd en het publiek liet ook keihard van zich horen. Een korte peiling in de zaal wees uit dat zo’n 25 % van de aanwezigen nog niet wist op welke partij te zullen stemmen. Er viel deze avond dus nog flink wat werk te verzetten voor de partijen. Voor degene die na het debat nog geen duidelijkheid heeft gekregen is er de stemwijzer op noardeastfryslan.stemwijzer.nl en de gemeentekieswijzer.nl
Er volgen nog debatten in Kollum (12 november), Burdaard (16 november) en het slotdebat is in Dokkum (19 november). Streekomroep RTV NOF is erbij met een live uitzending en op 21 november doen de vrijwilligers samen met Omrop Fryslân verslag van de uitslagenavond in de IJsherberg in Dokkum.

Bron bericht: www.rtvnof.nl

Voor de juiste weergave van de afbeelding klikt u op de foto of op 'lees verder'

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân op campagne in de gemeente Dongeradeel!

6 nov 2018

Zaterdag 3 november ging Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
in een fraaie bus van de firma Dalstra op campagne in Noardeast-Fryslân.
Op het programma stonden bliksembezoeken aan een aantal plaatsen
 in de gemeente Dongeradeel.

Gepakt en bezakt met flyers, pennen, aanplakbiljetten en vlaggen werd
koers gezet naar o.a. Holwerd, Hantum, Hiaure, Hantumhuizen, en
Oosternijkerk. Hier werd huis aan huis geflyerd, en volop pennen
uitgedeeld.

De fraai versierde bus trok behoorlijk aandacht toen er
vervolgens nog door een flink aantal dorpen werd getoerd om uiteindelijk
weer bij de startbasis Blije te komen. Zaterdag 10 november wordt
eenzelfde bezoek gebracht aan de gemeente Kollumerland c.a. en op
zaterdag 17 november aan de gemeente Ferwerderadiel.

Voor de juiste weegave van de foto's klikt u op de foto en/ of 'lees verder'

Lees verder

GBNF maakt kennis met Hallum in Ferwerderadeel en Hallum met GBNF!

1 nov 2018

Dinsdag 30 oktober is Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân te gast geweest in het MFC Trefpunt te Hallum.
De uitnodiging om kennis te maken met onze nieuwe partij is uitgebreid van te voren bekend gemaakt in
 de lokale kranten door redactionele stukjes en advertenties.
Wij mochten maar liefst 26 bezoekers en geïnteresseerden welkom heten.
Na een korte inleiding door Barbara Wijbenga vond een korte voorstelronde plaats waarbij Jannie van Midlum,
fractievoorzitter ABD, Pieter Braaksma, wethouder ABD en Jan van der Veen, raadslid GBF zich kort konden profileren.
Vervolgens is de zaal uitgenodigd om vragen, opmerkingen, aandachtspunten voor de toekomst met ons te delen.
Sport: moet betaalbaar en bereikbaar blijven, vraagstelling rond de verandering van de btw.
Project Bruisend Hart Hallum: korte toelichting van de  plannen die in 2017 niet door konden gaan door niet gesteund
te worden door de coalitie partijen in de gemeenteraad van Ferwerderadiel. 
Plannen liggen weer op tafel, vacuüm moet worden doorbroken om het project weer vlot te trekken.
Uitbreiding bedrijven: Hallum is nog steeds groeiende, vraag om duidelijke stellingname om versnippering te voorkomen. 
Ontsluiting blijft belangrijk.
Kabel Noord: Dongeradeel is aandeelhouder, Ferwerderadiel niet. Ondanks dit gegeven is de hoop uitgesproken dat op korte termijn
zowel witte als ook grijze gebieden worden aangesloten. Dus de aanleg van snelle glasvezelverbindingen.
OZB dorpshuizen: Hallum wenst afschaffing hiervan, meer aandacht voor aanvraag bij vernieuwing en onderhoud,
gelijke behandeling mbt financiële ondersteuning dorpshuizen wenselijk.
Duurzame energie: in de toekomst een belangrijke rol voor selfsupporting.
Dorpsomtinkers en coördinatie vrijwilligers: graag coördinatie en ondersteuning.
Rond 22.00 is de avond afgesloten, in de wandelgangen is nog uitgebreid verder gepraat over de onderwerpen 

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân plaatst spandoeken t.b.v. verkiezingen in Noardeast-Fryslân

26 okt 2018

Wethouder Pieter Braaksma heeft, donderdag 25 oktober, in zijn rol als lijsttrekker voor Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, geholpen door enkele leden van de partij, de spandoeken geplaatst met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018. De eerste is geplaatst in Kollum tegenover Auto Beerda aan Mr. Andreusstraat. De tweede heeft een plek gevonden aan de noordzijde van Munnikezijl op de Oude Borchweg en de derde net buiten Kollumerzwaag, na de rotonde vanaf Zwaagwesteinde aan de noordwestelijke zijde van de Foarwei.

Vrijdag 26 oktober zijn er drie in en rond Dokkum geplaatst. Wederom bij Betterwird en garage van den Akker maar ook bij de carpoolplaats. En natuurlijk is de gemeente Ferwerderadiel niet vergeten. Ook daar zijn drie spandoeken opgebouwd.

Tevens worden er lantaarnpaalborden geplaatst bij bijna alle plaatsen in de de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Voor foto's klikt u op 'lees verder'.

Lees verder

Onthulling Gezamenlijk Verkiezingsbord te Kollum

26 okt 2018

KOLLUM - Woensdagmiddag 24 oktober onthulden de lijsttrekkers van de partijen een gezamenlijk aanplakbord bij het gemeentehuis in Kollum.

Gezamenlijke aanplakborden
De politieke partijen voeren elk hun eigen campagne, maar plaatsen daarnaast gezamenlijk drie aanplakborden. Deze komen te staan bij de gemeentehuizen in Kollum en Ferwert en op een nader te bepalen plek in Dokkum.

StemWijzer en StimWijzer
De StemWijzer is een digitale stemhulp die inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kan helpen om te bepalen op wie zij op 21 november a.s. willen stemmen. Het is voor het eerst dat de drie gemeenten gebruik gaan maken van de StemWijzer. De StemWijzer is er in het Nederlands en Frysk. Door zo’n 30 stellingen te beantwoorden met ‘eens’ of ‘oneens’ laat de website zien met welke partij jouw antwoorden het meeste overeenkomen. De StemWijzer is vanaf 19 oktober te vinden via www.ikbeneruit.frl.

Verkiezingsmarkt
Van maandag 22 oktober tot maandag 19 november zijn er in de ontvangsthal van de gemeentehuizen in Kollum, Ferwert en Dokkum verkiezingsmarkten. Op deze (onbemande) verkiezingsmarkt kunnen bezoekers promotie- en campagnematerialen van de politieke partijen bekijken en eventueel meenemen.

Voor de foto's klikt u op 'lees verder'.

Bron bericht: www.rtvnof.nl 24 10 2018

Lees verder

Start verkiezingscampagne Noardeast-Fryslân,markt met stemwijzer in Dokkum

26 okt 2018

DOKKUM - Op 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Er doen negen politieke partijen mee aan deze verkiezingen. Vrijdagavond trapten de lijsttrekkers van de partijen de campagneperiode af in het gemeentehuis in Dokkum. Dit deden zij door een verkiezingsmarkt te openen en gezamenlijk de StemWijzer in te vullen.

StemWijzer en StimWijzer
De StemWijzer is een digitale stemhulp die inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kan helpen om te bepalen op wie zij op 21 november a.s. willen stemmen. Het is voor het eerst dat de drie gemeenten gebruik gaan maken van de StemWijzer. De StemWijzer is er in het Nederlands en Frysk. Door zo’n 30 stellingen te beantwoorden met ‘eens’ of ‘oneens’ laat de website zien met welke partij jouw antwoorden het meeste overeenkomen. De StemWijzer is vanaf 19 oktober te vinden via www.ikbeneruit.frl.

Verkiezingsmarkt
Van maandag 22 oktober tot maandag 19 november zijn er in de ontvangsthal van de gemeentehuizen in Kollum, Ferwert en Dokkum verkiezingsmarkten. Op deze (onbemande) verkiezingsmarkt kunnen bezoekers promotie- en campagnematerialen van de politieke partijen bekijken en eventueel meenemen.

Video’s en persberichten
De drie fusiegemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland gaan om een goed opkomstpercentage te krijgen ook campagne vieren voor de verkiezingen zelf. Ze doen dat onder andere met filmpjes op sociale media en RTV NOF. De vrijwilligers van de Streekomroep zullen drie debatten en de verkiezingsavond live online en op tv brengen. Persberichten van deelnemende politieke partijen zijn welkom op: nieuws@rtvnof.nl.

Bron bericht: www.rtvnof.nl

Lees verder

Bezoek van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan burgemeester mevrouw M. Waanders op 14 september

5 okt 2018

Vrijdag 14 september bracht een delegatie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân een bezoek aan burgemeester Marga Waanders van de Gemeente Dongeradeel. Na een rondrit door Dokkum in het fraaie Dockumer Lokaaltje eindigden wij bij het stadhuis op de Zijl. Mevrouw Waanders ontving ons op het bordes van het stadhuis waar de kennismaking plaatsvond. Net als haar collega's ondertekende ook zij het nieuwe logo van de partij. Er is nog een plaatsje over en die is voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Nadat haar een prachtig boeket was aangeboden in de kleuren van de partij werd er afscheid genomen.

Om de nieuwe fusiepartij van Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel te promoten heeft men de drie fusie gemeenten en hun burgemeester bezocht. Al eerder werden Kollumerland C.A. (12 mei) en Ferwerderadiel (8 juni) bezocht.

Lees verder