Standpunten Verkiezingen 2018

Zorg en welzijn

Onderwijs dient goed bereikbaar te zijn en verspreid over de gehele regio

Onderwijs dient goed bereikbaar te zijn en verspreid over de gehele regio. De jeugd verdient een goede toeleiding naar een kansrijke opleiding. Scholen zowel basis- als voorgezet onderwijs dienen zoveel mogelijk samen te werken om een zo breed mogelijk aanbod op relatief korte afstand te kunnen bieden. Daarnaast is er extra aandacht noodzakelijk voor nieuwbouw van het Dockinga College te Ferwert.

Brede scholen kunnen een meerwaarde voor onze gemeente zijn

Brede scholen kunnen een meerwaarde voor onze gemeente zijn. Met name op het platteland kan dit een behoud voor het onderwijs betekenen. Daarnaast kunnen er in het gebouw diverse gebruikers van de beschikbare ruimten gebruik maken, zodat voorzieningen dichtbij de burger blijven en de exploitatie voordeliger is.

Zorg dient dicht bij de mensen te zijn

Inwoners die gebruik moeten maken van zorg en bijbehorende voorzieningen moeten op een eenvoudige wijze in staat gesteld worden hiervan gebruik te maken (korte lijnen). Zorg dient dicht bij de mensen te zijn. De hiervoor benodigde budgetten moeten op juiste wijze en doelmatig worden besteed. Het ouderenbeleid moet een dynamisch beleid zijn dat inspeelt op de realiteit. Zorg voor de mensen die dat nodig hebben moet zoveel mogelijk maatwerk zijn, waarbij regels géén hindernissen mogen opleveren. Betaalbare zorg voor iedereen die dat nodig heeft is het uitgangspunt.

< Alle standpunten