Standpunten Verkiezingen 2018

Duurzaamheid

Streven naar terugdringen van de hoeveelheid afval

Wij streven naar het terugdringen van de hoeveelheid afval. In onze ogen bestaat afval niet; afval is de grondstof voor nieuwe materialen.

Om de transitie naar duurzame energie te stimuleren is de rol van de inwoner onze gemeente essentieel

Om de transitie naar duurzame energie te stimuleren is de rol van de inwoner onze gemeente essentieel. Goede voorlichting past daarbij. Stimuleringsmaatregelen om isolatiemaatregelen te treffen moeten onderzocht worden. Initiatieven van individuele burgers en energie coöperaties moeten ondersteund en gefaciliteerd worden. Grootschalige zonneweides en windmolenparken zijn wij op tegen, dorpsmolens en zonneparken op dorpsniveau waarvan de opbrengsten ten goede komen aan onze inwoners zijn wij voor.

Geen nieuwe gasboringen in onze gemeente

Wij (h)erkennen de opgave waar elke gemeente voor staat als het gaat om het terugdringen van fossiele brandstof en de reductie van CO2 uitstoot. Dat betekent geen nieuwe gasboringen in onze gemeente. Daar waar dat onvermijdelijk en niet te keren is, dienen er waarborgen te komen voor toekomstige schadegevallen en dient de omgeving mee te profiteren van de opbrengsten.

< Alle standpunten