Stand- en speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Zorg en welzijn

Gezonde gemeente

Zorg en welzijn
Inwoners die gebruik maken van zorg en bijbehorende
voorzieningen moeten op een eenvoudige wijze in staat gesteld
worden hiervan gebruik te maken. Zorg moet dichtbij zijn, er
moet efficiënt gewerkt worden met de benodigde budgetten.
Sionsberg heeft hierin een sleutelrol.

Jeugdzorg
Het optimaliseren van de jeugdzorg is een vereiste, het moet zo
dicht mogelijk bij huis plaatsvinden en voldoen aan de concrete
behoefte en zorgvraag. De daadwerkelijke behoefte van het kind
moet inzichtelijk en de basis voor ondersteunende zorg zijn. De
financiële ondersteuning van het rijk is toereikend om zorg
kwalitatief goed te organiseren.

Onderwijs
Door een innovatieve manier van financiering kan nieuwbouw
van het Dockinga- en Pieter Jelles College naar voren worden
gehaald. Een goede samenwerking tussen basis- en
vervolgonderwijs is belangrijk om een zo breed mogelijk aanbod
op relatief korte afstand te kunnen bieden.
Clusteren van voorzieningen op het platteland biedt kansen voor
een vitale samenleving.
De jeugd verdient een goede toeleiding naar een kansrijke
opleiding.

Sport
Bewegen zorgt voor gezonde en gelukkige inwoners. Sport moet
daarom laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen. De
gemeente neemt hierin een stimulerende rol. Wij zien kansen
voor verbinding en innovatie.

SPEERPUNTEN:

- ZORG DICHTBIJ

- OPTIMALISEREN JEUGDZORG

- INNIVATIEVE FINANCIERING ONDERWIJSHUISVESTING

< Alle standpunten