Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is ontstaan door de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF).
Deze fusie is het gevolg van de gemeentelijke herindeling van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. met als resultaat de gemeente Noardeast-Fryslân.
De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente. Om uw belang goed te kunnen behartigen hebben wij uw inbreng en steun nodig.
Met twee kundige en ervaren raadsleden vertegenwoordigen wij uw belangen in de gemeenteraad.
 

KLIK HIER VOOR HET ZAAIADVIES! 

Het laatste nieuws

Start formatie coalitie FNP, S!N en Gemeentebelangen in Noardeast-Fryslân

17 april  —

Informateur Durk Durksz heeft de mogelijkheden voor een coalitie in de gemeente Noardeast-Fryslân verkend. De afgelopen weken zijn er diverse gespreksrondes geweest. Alle partijen zijn gehoord door de informateur.

Lokale samenwerking
Durk Durksz: ‘Op basis fan de gesprekken en mei each op stabiliteit, doch ik it foarstel om in koälysje fan FNP, S!N en Gemeentebelangen te ûndersykjen. Op dizze manier kin in stabiele lokale gearwurking foarme wurde, dy’t oanslút by de ferkiezingsútslach en dy’t in sûne koälysje-opposysje relaasje biedt. Der bliuwt genoch basis oer foar stabiliteit en in moai evenwicht yn de ried. Út de ynformaasjeronde die bliken dat frijwol alle partijen in koälysje fan de beide grutte partijen, FNP en S!N, as basis foar de koälysje sjogge, oanfult mei in tredde partij. Ik stel derom foar om ta in stabiele lokale gearwurking te kommen. De trije neamde partijen sitte ynhâldlik tichteby elkoar en foarmje mei 16 sitten yn de ried in foldwaande grutte mearderheid. De iepen opstelling fan de trije partijen, jouwe nei myn miening de opposysje foldwaande romte om sels in goede ynbring te hawwen foar dizze moaie en sterke gemeente.

Lees verder