Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is ontstaan door de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF).
Deze fusie is het gevolg van de gemeentelijke herindeling van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. met als resultaat de gemeente Noardeast-Fryslân.
De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente. Om uw belang goed te kunnen behartigen hebben wij uw inbreng en steun nodig.
Met twee kundige en ervaren raadsleden vertegenwoordigen wij uw belangen in de gemeenteraad.
 

KLIK HIER VOOR HET ZAAIADVIES! 

Het laatste nieuws

Nieuws van de fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

9 juli  —

Het zijn zeer drukke 6 weken geweest voor mij als raadslid. Als onderdeel van de coalitie sta ik als éénpitter er niet helemaal alleen voor, maar er is heel wat werk op me afgekomen. Het voelt wel weer als thuiskomen en ik heb er veel plezier in.

De afgelopen weken heb ik geprobeerd het geluid van Gemeentebelangen duidelijk naar voren te brengen en volgens vele opmerkingen die ik heb gekregen, is dat ook goed gelukt.

Op 7 juli hebben zijn de jaarrekening 2021 en de andere financiële stukken vastgesteld. Een goed resultaat met een flink overschot. Aangezien het accres voor de komende jaren zeer ruim is en er jaarlijkse een flinke plus in de begroting zit, geeft dit kansen voor de komende jaren voor diverse zaken.

Een mooi agendapunt zo vlak voor de zomer is de Perspectiefnota. Middels het indienen van voorstellen voor deze nota geven we richting aan de plannen voor volgend jaar en verzoeken we het college de begroting hiermee gestalte te geven. De kans voor partijen om hun wensen uit hun verkiezingsprogramma proberen vorm te geven.

Als GBNF hebben we dan ook een zestal moties ingediend die allemaal met een zeer grote meerderheid of unaniem zijn aangenomen. Als kleinste partij hebben we de grootste buit binnengehaald.

Lees verder

Nieuws van de fractie gemeentebelangen noardeast-fryslan

13 juni  —

 

Gemeentebelangen is nadrukkelijk aanwezig in de Gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.

Op 19 mei jl werd Pieter Braaksma met 27 van de 29 stemmen gekozen als wethouder. Dat betekende dat zijn plaats in de raad kon worden ingevuld door Jannie van Midlum. Zij werd op 25 mei benoemd.

Dit duo zal de komende raadsperiode zich optimaal inzetten om de belangen voor onze burgers te behartigen. Een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma zal vrij snel concreet worden. Denk hierbij o.a. aan het aantrekken van een deskundige ambtenaar op het gebied van landbouw. Op donderdag 9 juni staat vervolgens de Rondweg Wânswert op de agenda, we hopen daar het startsein te kunnen geven voor het realiseren van deze zo lang gekoesterde wens van de inwoners van Wânswert.

Lees verder

Start formatie coalitie FNP, S!N en Gemeentebelangen in Noardeast-Fryslân

17 april  —

Informateur Durk Durksz heeft de mogelijkheden voor een coalitie in de gemeente Noardeast-Fryslân verkend. De afgelopen weken zijn er diverse gespreksrondes geweest. Alle partijen zijn gehoord door de informateur.

Lokale samenwerking
Durk Durksz: ‘Op basis fan de gesprekken en mei each op stabiliteit, doch ik it foarstel om in koälysje fan FNP, S!N en Gemeentebelangen te ûndersykjen. Op dizze manier kin in stabiele lokale gearwurking foarme wurde, dy’t oanslút by de ferkiezingsútslach en dy’t in sûne koälysje-opposysje relaasje biedt. Der bliuwt genoch basis oer foar stabiliteit en in moai evenwicht yn de ried. Út de ynformaasjeronde die bliken dat frijwol alle partijen in koälysje fan de beide grutte partijen, FNP en S!N, as basis foar de koälysje sjogge, oanfult mei in tredde partij. Ik stel derom foar om ta in stabiele lokale gearwurking te kommen. De trije neamde partijen sitte ynhâldlik tichteby elkoar en foarmje mei 16 sitten yn de ried in foldwaande grutte mearderheid. De iepen opstelling fan de trije partijen, jouwe nei myn miening de opposysje foldwaande romte om sels in goede ynbring te hawwen foar dizze moaie en sterke gemeente.

Lees verder