Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is ontstaan door de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF).
De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente.

Om uw belang goed te kunnen behartigen hebben wij uw inbreng en steun nodig.
Met twee kundige en ervaren raadsleden vertegenwoordigen wij uw belangen in de gemeenteraad.

Afscheid oud-wethouders van de gewezen gemeente Dongeradeel.
Op gepaste wijze wordt afscheid genomen van de wethouders Pieter L. Braaksma en Albert van der Ploeg.
Vrijdag 1 maart is er, van 15.00 tot 17.30 uur een afscheidsreceptie in het MFA 'De Dobbe' te Anjum.

Op dinsdag 9 april is de eerste besloten Algemene Ledenbijeenkomst van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân.
Toegang alleen op uitnodiging.

Het laatste nieuws

18 februari  —

Dokkum, februari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Door een bestuurlijke fusie van drie gemeenten is Dongeradeel per 1

januari 2019 opgehouden te bestaan. De gemeente is opgegaan in de

grotere gemeente Noardeast-Fryslân.

Pieter Braaksma, wethouder sinds 18 december 2015 en

Albert van der Ploeg, wethouder sinds 15 april 2010

zijn per 1 januari 2019 geen wethouder meer.

Zij hebben zich elk op hun eigen manier en met veel enthousiasme en

betrokkenheid ingezet voor de gemeente Dongeradeel.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsreceptie op:

Datum: vrijdag 1 maart

Tijd: 15.00 - 17.30 uur

Locatie: MFA de Dobbe, Mûnebuorren 11, Anjum

Het is een informele bijeenkomst en daarom zijn er geen toespraken.

U bent van harte welkom. Graag tot ziens!

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân,

Henk Verbunt, Hayo Apotheker,

gemeentesecretaris burgemeester

ÚTNÛGING UITNODIGING

Dokkum, febrewaris 2019

Achte hear/mefrou,

Troch in bestjoerlike fúzje fan trije gemeenten is Dongeradeel mei yngong

fan 1 jannewaris 2019 ophâlden te bestean. De gemeente is opgien in de

gruttere gemeente Noardeast-Fryslân.

Pieter Braaksma, wethâlder sûnt 18 desimber 2015 en

Albert van der Ploeg, wethâlder sûnt 15 april 2010

binne fan 1 jannewaris 2019 ôf gjin wethâlder mear.

Se hawwe har beide op harren eigen wize en mei in soad entûsjasme en

belutsenens ynset foar de gemeente Dongeradeel.

Wy nûgje jo út foar de ôfskiedsresepsje op:

Datum: freed 1 maart

Tiid: 15.00 - 17.30 oere

Lokaasje: MFA de Dobbe, Mûnebuorren 11, Anjum

It is in ynformele resepsje en dêrom binne der gjin taspraken.

Jo binne fan herte wolkom. Graach oant sjen!

Boargemaster en wethâlders fan Noardeast-Fryslân,

Henk Verbunt, Hayo Apotheker,

gemeentesiktaris boargemaster

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân gaat met PBF ook provinciaal!

6 februari  —

Lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân Rinus Buising: “De stoelen op het Provinciehuis worden momenteel hoofdzakelijk bekleed door de landelijke of provinciale politieke partijen. Hierdoor wordt er te weinig geluisterd naar de inwoners van onze provincie. En als er wél wordt geluisterd, dan wordt dit vaak voor kennisgeving aangenomen en wordt er te weinig of niets mee gedaan. Bij Provinciaal Belang Fryslân komt de inbreng uitsluitend van de (leden van de) lokale partijen en weet men dus zeker dat er met hun inbreng iets wordt gedaan”.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân maakt zich op voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019. Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân? Jazeker! Zij hebben zich, net als 13 andere onafhankelijke, lokale partijen in Fryslân verenigd in Provinciaal Belang Fryslân.

Alleen op deze manier kan ook de lokale politiek zich laten horen op het Provinciehuis. Onder het motto: maak van lokalen ook provincialen.
 

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân levert voor de Statenverkiezingen drie kandidaten: de nummer 5 Pieter Braaksma uit Oostrum, de nummer 15 Janny van Midlum uit Wierum en op plaats 19 Taeke Visser uit Moddergat. Aan de veel gehoorde opmerkingen van de inwoners: “Wij hoeven niet te stemmen want er wordt toch niet naar ons geluisterd”, komt vanaf 20 maart dan ook eindelijk een einde. Vanaf die datum wordt er wél geluisterd naar en gehandeld voor de inwoners.

Buising: “Wij zien de achteruitgang van het aantal inwoners dan ook niet als een onoverkomelijk probleem, maar als een uitdaging”. En die uitdaging gaan we graag aan! We moeten ervoor zorgen dat er ook voldoende nieuwbouw in de kleine(re) dorpen wordt gepleegd. Bewoners in die kleinere kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier, maar ook onder meer bushaltes, winkels, pinautomaten, huisartsen en scholen. Dit moet anders en dit kán ook anders!"

Lees verder

Pieter L. Braaksma in eerste raadsvergadering (17 01) gekozen tot waarnemend burgemeester

18 januari  —

Op donderdag 17 januari 2019 heeft de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente
Noardeast-Fryslân plaatsgevonden. Naast het vaststellen van een groot aantal verordeningen
moesten ook diverse vacatures door raadsleden worden ingevuld.
Pieter Braaksma is unaniem gekozen tot plaatsvervangend burgemeester......
een mooi resultaat en bevestiging van zijn capaciteiten!
Hiernaast mogen wij meewerken in de audit-en werkgeverscommissie,
wederom gekozen door de raad. Tijdens de begroting heeft Gemeentebelangen
Noardeast-Fryslan diverse partijstandpunten zoals BUIG uitkering,
NEF, jeugd en cultuur, dorpshuizen en natuurlijk Holwerd aan Zee
onder de aandacht gebracht.
Wij zijn ons bewust van onze rol in de raad en gaan vol goede moed
kritisch, positief en goed onderbouwend een nieuwe raadsperiode in! 

Lees verder

Installatie van de nieuwe raadsleden der gemeente Noardeast-Fryslân op 2 januari 2019

4 januari  —

Op 2 januari heeft de installatie van de nieuwe raad van Noardeast-Fryslân  plaatsgevonden.

Onder grote publieke belangstelling zijn 29 raadsleden en vervolgens de 5 voorgedragen wethouders geïnstalleerd.

De fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is met 2 zetels vertegenwoordigd in de nieuwe raad, Pieter Braaksma zal de rol als fractievoorzitter vervullen en zodoende ook plaatsnemen in het presidium.

Pieter heeft kort en concreet de punten benoemd die tijdens de coalitievorming voor vraagtekens binnen onze partij hebben gezorgd zoals het windmolen-beleid  van de FNP, de bijgestelde winkelopeningstijden CU, het duidelijke standpunt van S!N in Ternaard aangaande gaswinning enz.

Op 17 januari is de eerste officiële raadsbijeenkomst, de verdeling van diverse vacatures in commissies zal worden ingevuld zoals agendacommissie, werkgeverscommissie, auditcommissie en plaatsvervangend burgemeesterschap.

Lees verder