Standpunten Verkiezingen 2018

Werk, bedrijvigheid, toerisme en recreatie

Ondersteuning voor lokale initiatieven en projecten

Projecten als Holwerd aan Zee, voltooiing van het Súd Ie project en andere initiatieven moeten worden gesteund en de mogelijkheden die het Waddenfonds biedt, moeten zoveel mogelijk worden benut. Ontwikkeling van de Harddraver en de noordelijke entree van Dokkum verdienen alle aandacht en medewerking.

Mogelijkheden recreatie en toerisme volop benutten

Recreatie en toerisme zijn belangrijke speerpunten in onze regio en op dit gebied liggen nog vele mogelijkheden die naar aard en schaal benut kunnen worden. De gemeente dient hier samen met ondernemers actief op in te zetten.

Ook op zondagmiddag ruimte om te ondernemen

Ook op zondagmiddag dient er voor de detailhandel ruimte te zijn om te ondernemen.

Betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein in Kollum, Hallum en Dokkum

Door het gereedkomen van de Centrale As is onze regio sneller en beter bereikbaar geworden.  Samen met de buurgemeenten blijft gezocht worden naar een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein in Kollum, Hallum en Dokkum (Westelijke Rondweg).

Bestaande bedrijven moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Bestaande bedrijven moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Er dient actief gehandeld te worden om bedrijven naar onze regio te halen. Dit geeft werkgelegenheid voor zowel de hogere als de lagere opgeleide mensen en moet passen bij de regio. Het reeds ingezette beleid met behulp van NEF om mensen weer actief aan het arbeidsproces deel te laten nemen, moet worden voortgezet.

< Alle standpunten