Stand- en speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Openbare ruimte

De Openbare Ruimte is op orde

DE OPENBARE RUIMTE IS OP ORDE

De openbare ruimte is op orde en het groen op een acceptabel
niveau, waarbij aandacht voor onderhoud van monumenten niet
mag ontbreken.

Wegen en fietspaden worden goed onderhouden en zijn veilig.

De rondweg Wânswert is voor het einde van 2022 gerealiseerd.

Indien de westelijke rondweg bij Betterwird gerealiseerd gaat
worden, dan is onze voorkeur een aquaduct i.p.v. een brug.

De sport locatie Harddraver naast sport uitbreiden met een
beweegplein en skeelerbaan cq. schaatsbaan.

Vanuit de Mienskip speelmogelijkheden ontwikkelen zoals
speeltuinen en speelweides.

De zeedijk bij Wierum aan de kant van de Waddenzee
versterken, zodat het unieke van het dorp bewaard blijft.

SPEERPUNTEN:

- AANDACHT VOOR ONDERHOUD MONUMENTEN

- REALISATIE RONDWEG WÂNSWERT VOOR EIND 2022

- DIJKVERZWARING WIERUM BUITENDIJKS

< Alle standpunten