Stand- en speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Landbouw

LANDBOUW

De landbouwsector is kenmerkend voor onze gemeente

De landbouwsector is kenmerkend voor onze gemeente.
Veehouderijen en akkerbouwbedrijven leveren een grote
bijdrage aan onze regionale economie. Vaak gaat het om
decennia-oude familiebedrijven die belangrijk zijn voor de
samenleving en die waarde hechten aan duurzaamheid en
goed werkgeverschap.

Veel van onze inwoners zijn dan ook direct of indirect hierbij
betrokken. Duurzaam beheer van natuur en groen speelt een
belangrijke rol in Nederland dus ook in onze gemeente.

Samen met de landbouwsector willen wij ons blijvend inzetten
voor innovatie, duurzaamheid en biodiversiteit. Daarom streven
wij naar een fulltime ambtenaar voor de landbouw met
voldoende kennis van zaken om de belangen van de agrariërs
optimaal te behartigen.

Er is ruimschoots aandacht voor verzilting en initiatieven op dit
gebied. De stikstofproblematiek treft ons allemaal!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is voorstander van het plaatsen van windmolens naar het
Groninger model.

SPEERPUNTEN:

- FULLTIME AMBTENAAR VOOR DE LANDBOUW

- STIMULEREN BIODIVERSITEIT

< Alle standpunten