Stand- en speerpunten Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

Wij zetten ons in voor Werken, Leven, Zorg en Vernieuwen. Onze standpunten zijn helder en wij zetten ons 100% in om deze te realiseren.

Inwoner en bestuur

Hoe kunnen inwoners meedoen?

Onze partij wil inwoners het vertrouwen geven om meer te
bepalen wat er in hun wijk of dorp gebeurt, zoals het inrichten
van een jeugdhonk, snoei- en straat(herstel)werkzaamheden,
planontwikkeling wijk / dorp.
De dienstverlening aan de inwoner is makkelijk toegankelijk
(loketten); dit kan digitaal, maar persoonlijke contact blijft ook
belangrijk. Vragen dienen snel en adequaat afgehandeld
te worden.
De gemeente heeft een belangrijke voorwaardenscheppende
rol in het faciliteren van initiatieven van inwoners en
ondernemers. Directe ondersteuning door een ambtenaar als
vast aanspreekpunt is hierbij van grote waarde, voorkomt veel
frustratie en is tijd- en kostenbesparend.
De gemeente ziet erop toe dat de veiligheid op diverse
gebieden gegarandeerd is. Politie en (Jeugd-)BOA zijn zichtbaar
aanwezig en hebben korte lijnen in de uitvoering.

SPEERPUNTEN:

- TOEGANKELIJKHEID GEMEENTE

- INITIATIEVEN VAN INWONERS EN ONDERNEMERS STIMULEREN EN FACILITEREN

- VEILIGHEID: KORTE LIJNEN TUSSEN POLITIE EN (JEUGD)BOA

Samenleving

Dorpshuizen, wijkgebouwen en verenigingen zijn belangrijk!

Dorpshuizen, wijkgebouwen en verenigingen zijn belangrijk!

Dorpshuizen, wijkgebouwen en het verenigingsleven zijn een
belangrijke spil in onze samenleving. Veelal worden die gerund
door vrijwilligers, dit zorgt voor de nodige verbinding in de
Mienskip. Het vraagt dan ook om een helpende hand van de
gemeente; zeker in deze onzekere tijd van corona.
Omtinkers en dorpscoördinatoren zijn actief betrokken en weten
wat er speelt. Met het dorpen- en wijkenfonds is er ondersteuning
voor plannen die worden ingediend. Inwoners krijgen meer
zeggenschap over hun leefomgeving, dit met behulp van een
eigen budget en een eigen verantwoordelijkheid. Hierbij kunnen
zij professionele ondersteuning krijgen.
Ontwikkelingen op het gebied van cultuur zoals Sense of Place
projecten, (openlucht) theater, evenementen en muziek verdienen
ondersteuning, subsidies worden meer maatwerk.
Een permanent evenemententerrein is voor 2023 gereed voor
bijvoorbeeld een festival als Dokk'em Open Air.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met monumentale en
karakteristieke gebouwen en aangezichten in onze gemeente. De
toegangspoorten van Dokkum en de Bolwerken worden in
historische perspectief gezet, waarbij er géén extra brug bij het
Panwurk komt. Het Oosterbolwerk wordt in historische staat
hersteld, waarbij nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. De
Aalsumerpoort wordt beter toegankelijk gemaakt voor
voetgangers. Een autoluwe binnenstad is wenselijk.
Musea in de gemeente zijn gratis toegankelijk om inwoners en
toeristen nauw betrokken te houden bij onze cultuur en historie.
Voorzieningen op het gebied van dienstverlening, openbaar
vervoer, onderwijs en sport moeten fysiek goed bereikbaar zijn
voor elke inwoner, zowel jong als oud.

SPEERPUNTEN:

- OMTINKERS EN DORPSCOÖRDINATOREN ZIJN ACTIEF BETROKKEN

- VOORTZETTEN DORPEN- EN WIJKENFONDS

- MUSEA GRATIS TOEGANKELIJK

- OOSTERBOLWERK IN OUDE GLORIE HERSTELLEN

- REALISEREN EVENEMENTENTERREIN

Zorg en welzijn

Gezonde gemeente

Zorg en welzijn
Inwoners die gebruik maken van zorg en bijbehorende
voorzieningen moeten op een eenvoudige wijze in staat gesteld
worden hiervan gebruik te maken. Zorg moet dichtbij zijn, er
moet efficiënt gewerkt worden met de benodigde budgetten.
Sionsberg heeft hierin een sleutelrol.

Jeugdzorg
Het optimaliseren van de jeugdzorg is een vereiste, het moet zo
dicht mogelijk bij huis plaatsvinden en voldoen aan de concrete
behoefte en zorgvraag. De daadwerkelijke behoefte van het kind
moet inzichtelijk en de basis voor ondersteunende zorg zijn. De
financiële ondersteuning van het rijk is toereikend om zorg
kwalitatief goed te organiseren.

Onderwijs
Door een innovatieve manier van financiering kan nieuwbouw
van het Dockinga- en Pieter Jelles College naar voren worden
gehaald. Een goede samenwerking tussen basis- en
vervolgonderwijs is belangrijk om een zo breed mogelijk aanbod
op relatief korte afstand te kunnen bieden.
Clusteren van voorzieningen op het platteland biedt kansen voor
een vitale samenleving.
De jeugd verdient een goede toeleiding naar een kansrijke
opleiding.

Sport
Bewegen zorgt voor gezonde en gelukkige inwoners. Sport moet
daarom laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen. De
gemeente neemt hierin een stimulerende rol. Wij zien kansen
voor verbinding en innovatie.

SPEERPUNTEN:

- ZORG DICHTBIJ

- OPTIMALISEREN JEUGDZORG

- INNIVATIEVE FINANCIERING ONDERWIJSHUISVESTING

Werk, bedrijvigheid, toerisme en recreatie

WERK, BEDRIJVIGHEID, RECREATIE & TOERISME

Bedrijven
We zijn grutsk op sociaal-werkbedrijf Dokwurk. Als een van de
grootste werkgevers van onze gemeente onmisbaar voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de juiste
begeleiding is er weer toekomst voor deze mensen en een
versterking voor onze bedrijven die juist om goede
arbeidskrachten zitten te springen.
De gemeente is actief betrokken bij de lokale ondernemers.
Daarbij ontplooit de gemeente initiatieven om bedrijven naar
onze gemeente te halen. Uitbreiding van geschikte kavels wordt
gefaciliteerd daar waar behoefte is.

Recreatie en toerisme
Er is een toename van recreatie en toerisme in de regio.
Door het voltooien van het Súd Ie project, het aanleggen van
extra fietspaden en het bevaarbaar maken van de opvaarten bij
de dorpen ontstaat er een extra mogelijkheid tot recreëren.

Fietsers
Wij willen de gemeente Noardeast-Fryslân fietsvriendelijker
maken. Het aanleggen van een fietspad langs de Ald Paesens
van Oosternijkerk naar Dokkum is een mooie toevoeging voor de
recreant. Ondernemers die hierop in willen spelen moeten hierbij
goede ondersteuning krijgen. De mogelijkheden vanuit o.a. het
Waddenfonds kunnen hierbij optimaal worden gebruikt.

We dragen het project Holwerd aan Zee een warm hart toe.
GBNF is een warm pleitbezorger van projecten vanuit de
Mienskip.

SPEERPUNTEN:

- UITBREIDING KAVELS BEDRIJFSTERREINEN

- VOLTOOIEN SÚD IE PROJECT

- OPVAARTEN BEVAARBAAR MAKEN

- AANLEG FIETSPAD ALD PEASENS

Wonen en omgeving

Wonen & Omgeving

BOUW VOLDOENDE PASSENDE WONINGEN

De woonvoorraad past onvoldoende bij de mensen die in onze
gemeente willen wonen. Vooral starters hebben het moeilijk om
een woning te vinden. Door een tekort aan starterswoningen en
sociale huurwoningen verliezen we jong talent.
Diversiteit in betaalbare woningen voor jong en oud is belangrijk.
Dit bevordert de sociale cohesie en daarmee de veiligheid en
woonplezier.

Wij willen een startersregeling in het leven roepen ter
bevordering van het eigen woningbezit. In samenwerking met de
woningbouwcorporaties moeten er voldoende leeftijd bestendige
woningen beschikbaar zijn, zowel in de stad als op het
platteland. Er moet naar aard en schaal gebouwd worden.

Daarnaast worden leegstaande panden verbouwd tot
bijvoorbeeld woonappartementen zoals De Spiker in Ternaard.
Het toestaan van innovatieve woonconcepten kan hierbij worden
toegepast, zoals knarrenhof en tiny houses.

Woningen die geschikt zijn voor permanente bewoning mogen
geen recreatievergunning meer krijgen.

SPEERPUNTEN:

- BETAALBARE WONINGEN VOOR JONG EN OUD

- STARTERSREGELING VOOR WONINGMARKT

- INNOVATIEVE WOONCONCEPTEN

Openbare ruimte

De Openbare Ruimte is op orde

DE OPENBARE RUIMTE IS OP ORDE

De openbare ruimte is op orde en het groen op een acceptabel
niveau, waarbij aandacht voor onderhoud van monumenten niet
mag ontbreken.

Wegen en fietspaden worden goed onderhouden en zijn veilig.

De rondweg Wânswert is voor het einde van 2022 gerealiseerd.

Indien de westelijke rondweg bij Betterwird gerealiseerd gaat
worden, dan is onze voorkeur een aquaduct i.p.v. een brug.

De sport locatie Harddraver naast sport uitbreiden met een
beweegplein en skeelerbaan cq. schaatsbaan.

Vanuit de Mienskip speelmogelijkheden ontwikkelen zoals
speeltuinen en speelweides.

De zeedijk bij Wierum aan de kant van de Waddenzee
versterken, zodat het unieke van het dorp bewaard blijft.

SPEERPUNTEN:

- AANDACHT VOOR ONDERHOUD MONUMENTEN

- REALISATIE RONDWEG WÂNSWERT VOOR EIND 2022

- DIJKVERZWARING WIERUM BUITENDIJKS

Duurzaamheid

DUURZAAMHEID

Wij (h)erkennen de opgave waar elke gemeente voor staat.
Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de
reductie van de CO2 uitstoot is ook voor onze gemeente een
opgave.

Voor de inwoners van de gemeente moet het duidelijker worden
wat de gemeentelijke klimaat-ambities zijn. Er moet een
duidelijke vertaalslag worden gemaakt naar de inwoners.
Door middel van campagnes, presentaties of andere
communicatiestrategieën kan dit worden bereikt. Een
klimaatburgemeester kan deze taak op zich kunnen nemen door
de verbindende factor tussen de gemeente en de inwoners te
zijn.

Het opwekken van kleinschalige energie en het recyclen van
materialen zijn een goede aanzet. Geen energie opwekken
waarbij de winsten alleen voor de beleggers zijn. Maatregelen
inzake duurzaamheid moeten betaalbaar zijn voor de inwoners.

Wij zijn tegen nieuwe gasboringen in onze gemeente.
Daar waar dat onvermijdelijk en niet te keren is, moeten er
waarborgen komen voor toekomstige schadegevallen en moet
de omgeving mee profiteren van de opbrengsten. Deze
opbrengsten kunnen in een fonds naar Noors model worden
ondergebracht.

SPEERPUNTEN:

- AANSTELLEN KLIMAATBURGEMEESTER

- GEEN GASBORINGEN!

- TERUGHOUDEND MET AANLEGGEN VAN ZONNEPARKEN OP LANDBOUWGROND

Landbouw

LANDBOUW

De landbouwsector is kenmerkend voor onze gemeente

De landbouwsector is kenmerkend voor onze gemeente.
Veehouderijen en akkerbouwbedrijven leveren een grote
bijdrage aan onze regionale economie. Vaak gaat het om
decennia-oude familiebedrijven die belangrijk zijn voor de
samenleving en die waarde hechten aan duurzaamheid en
goed werkgeverschap.

Veel van onze inwoners zijn dan ook direct of indirect hierbij
betrokken. Duurzaam beheer van natuur en groen speelt een
belangrijke rol in Nederland dus ook in onze gemeente.

Samen met de landbouwsector willen wij ons blijvend inzetten
voor innovatie, duurzaamheid en biodiversiteit. Daarom streven
wij naar een fulltime ambtenaar voor de landbouw met
voldoende kennis van zaken om de belangen van de agrariërs
optimaal te behartigen.

Er is ruimschoots aandacht voor verzilting en initiatieven op dit
gebied. De stikstofproblematiek treft ons allemaal!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is voorstander van het plaatsen van windmolens naar het
Groninger model.

SPEERPUNTEN:

- FULLTIME AMBTENAAR VOOR DE LANDBOUW

- STIMULEREN BIODIVERSITEIT