Standpunten GBNF

We zetten ons in voor Werken, Leven, Zorg en Vernieuwen. Onze standpunten zijn helder en we zetten ons 100% in om deze te realiseren.

Inwoner en bestuur

De gemeente dient erop toe te zien dat de veiligheid op diverse gebieden gegarandeerd is

De gemeente dient erop toe te zien dat de veiligheid op diverse gebieden gegarandeerd is. Hierbij denken we o.a. aan verkeer, criminaliteit, privacy et cetera. De politie dient zichtbaar aanwezig te zijn.

Het aanstellen van een ambtenaar voor ondersteuning van burgers bij het doen van aanvragen

De gemeente heeft een belangrijke voorwaardenscheppende rol in het faciliteren van eigen initiatieven door inwoners, ondernemers en anderen. De gemeente mag daarbij géén hindernis zijn. Directe ondersteuning door één ambtenaar is hierbij van grote waarde, zoals op het gebied van vergunningen e.d. Dit voorkomt veel frustratie en bespaart tijd en geld.

Dienstverlening moet dicht bij de burger beschikbaar te zijn

Dienstverlening moet dicht bij de burger beschikbaar te zijn (loketten); dit kan ook digitaal, echter het persoonlijk contact blijft belangrijk.

De afstand tussen burger en gemeente dient zo klein mogelijk en transparant te zijn

De afstand tussen burger en gemeente dient zo klein mogelijk en transparant te zijn. De burger moet actief betrokken worden bij zaken die hen direct aangaan. Burgers kunnen regelmatig worden uitgenodigd voor gesprekken met de raad. Daarnaast zal actief gezocht worden naar aanvullende democratische manieren om burgers te betrekken bij zaken die hen direct aangaan.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân staat als lokale politieke partij los van de landelijke partijen

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân staat als lokale politieke partij los van de landelijke partijen, is daarmee onafhankelijk en richt zich op uw gemeente. Een no-nonsenspartij die herkenbaar aanwezig is in onze gemeente.

Samenleving

Voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn

Voorzieningen op het gebied van dienstverlening, openbaar vervoer, onderwijs e.d. moeten fysiek goed bereikbaar zijn. Dit geldt voor iedere inwoner, zowel jong als oud in de gemeente.

Sport dient bereikbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen

Sport dient bereikbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen.

Ontwikkelingen op het gebied van cultuur verdienen ondersteuning daar waar mogelijk

Ontwikkelingen op het gebied van cultuur zoals bv. Sense of Place projecten, (openlucht) theater en muziek verdienen ondersteuning daar waar mogelijk. Daarnaast dient er zorgvuldig te worden omgegaan met de monumentale en de karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten in de gemeente. Als voorbeeld kunnen Hegebeintum en Fogelsangstate genoemd worden. Daar waar noodzakelijk kan er ondersteuning geboden worden.

Er dient voldoende aandacht te zijn voor dorpshuizen en wijkgebouwen

Er dient voldoende aandacht te zijn voor dorpshuizen en wijkgebouwen. Deze veelal door vrijwilligers gerunde accommodaties zijn een belangrijke spil in onze samenleving.

Er moet een duidelijk beleid ontwikkeld worden voor de kleine kernen

Er moet een duidelijk beleid ontwikkeld worden voor de kleine kernen. Dorpen kunnen meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving, dit met behulp van een eigen budget en een eigen verantwoordelijkheid én daarbij de noodzakelijke professionele ondersteuning. Dorpsbelangen zijn van wezenlijk belang om hier mede richting aan te geven. Daartoe is een dorpen- en wijkenfonds onmisbaar.

Zorg en welzijn

Onderwijs dient goed bereikbaar te zijn en verspreid over de gehele regio

Onderwijs dient goed bereikbaar te zijn en verspreid over de gehele regio. De jeugd verdient een goede toeleiding naar een kansrijke opleiding. Scholen zowel basis- als voorgezet onderwijs dienen zoveel mogelijk samen te werken om een zo breed mogelijk aanbod op relatief korte afstand te kunnen bieden. Daarnaast is er extra aandacht noodzakelijk voor nieuwbouw van het Dockinga College te Ferwert.

Zorg dient dicht bij de mensen te zijn

Inwoners die gebruik moeten maken van zorg en bijbehorende voorzieningen moeten op een eenvoudige wijze in staat gesteld worden hiervan gebruik te maken (korte lijnen). Zorg dient dicht bij de mensen te zijn. De hiervoor benodigde budgetten moeten op juiste wijze en doelmatig worden besteed. Het ouderenbeleid moet een dynamisch beleid zijn dat inspeelt op de realiteit. Zorg voor de mensen die dat nodig hebben moet zoveel mogelijk maatwerk zijn, waarbij regels géén hindernissen mogen opleveren. Betaalbare zorg voor iedereen die dat nodig heeft is het uitgangspunt.

Brede scholen kunnen een meerwaarde voor onze gemeente zijn

Brede scholen kunnen een meerwaarde voor onze gemeente zijn. Met name op het platteland kan dit een behoud voor het onderwijs betekenen. Daarnaast kunnen er in het gebouw diverse gebruikers van de beschikbare ruimten gebruik maken, zodat voorzieningen dichtbij de burger blijven en de exploitatie voordeliger is.

Werk, bedrijvigheid, toerisme en recreatie

Ondersteuning voor lokale initiatieven en projecten

Projecten als Holwerd aan Zee, voltooiing van het Súd Ie project en andere initiatieven moeten worden gesteund en de mogelijkheden die het Waddenfonds biedt, moeten zoveel mogelijk worden benut. Ontwikkeling van de Harddraver en de noordelijke entree van Dokkum verdienen alle aandacht en medewerking.

Mogelijkheden recreatie en toerisme volop benutten

Recreatie en toerisme zijn belangrijke speerpunten in onze regio en op dit gebied liggen nog vele mogelijkheden die naar aard en schaal benut kunnen worden. De gemeente dient hier samen met ondernemers actief op in te zetten.

Ook op zondagmiddag ruimte om te ondernemen

Ook op zondagmiddag dient er voor de detailhandel ruimte te zijn om te ondernemen.

Bestaande bedrijven moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Bestaande bedrijven moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Er dient actief gehandeld te worden om bedrijven naar onze regio te halen. Dit geeft werkgelegenheid voor zowel de hogere als de lagere opgeleide mensen en moet passen bij de regio. Het reeds ingezette beleid met behulp van NEF om mensen weer actief aan het arbeidsproces deel te laten nemen, moet worden voortgezet.

Betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein in Kollum, Hallum en Dokkum

Door het gereedkomen van de Centrale As is onze regio sneller en beter bereikbaar geworden.  Samen met de buurgemeenten blijft gezocht worden naar een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein in Kollum, Hallum en Dokkum (Westelijke Rondweg).

Wonen en omgeving

Het DOM-project dient uitgerold te worden over de gehele gemeente

Het DOM-project (Dorpsontwikkelingsmaatschappij) dient uitgerold te worden over de gehele gemeente om zodoende de ‘rotte kiezen’ in een dorp op te kunnen knappen. Voor de binnenstad van Dokkum dient een SOM (Stadsontwikkelingsmaatschappij) definitief gestalte te krijgen.

Toewijzingsbeleid huurwoningen dient zodanig te zijn dat er geen achterstandswijken ontstaan.

Het toewijzingsbeleid van huurwoningen door de woningstichting dient zodanig te zijn dat er geen achterstandswijken ontstaan.

Voldoende leeftijdsbestendige woningen verspreid over stad én platteland

Er dienen - in samenwerking met de woningstichting - voldoende leeftijdsbestendige woningen verspreid over stad én platteland beschikbaar te zijn. Dorpen mogen niet op slot gezet worden, inwoners/starters hebben het recht op een betaalbare woning zodat ze in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Het toestaan van innovatieve nieuwbouw in dorpen is hierbij noodzakelijk.

Openbare ruimte

Openbare ruimte op orde en het groen op een acceptabel niveau onderhouden

De openbare ruimte dient op orde te zijn en het groen op een acceptabel niveau onderhouden, waarbij ook aandacht voor onderhoud van monumenten niet mag ontbreken. Wegen dienen goed onderhouden en veilig te zijn. De ontsluiting van de ‘vleugels’ van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft prioriteit, zoals de rondweg Wânswert en de Skieding.

Duurzaamheid

Om de transitie naar duurzame energie te stimuleren is de rol van de inwoner onze gemeente essentieel

Om de transitie naar duurzame energie te stimuleren is de rol van de inwoner onze gemeente essentieel. Goede voorlichting past daarbij. Stimuleringsmaatregelen om isolatiemaatregelen te treffen moeten onderzocht worden. Initiatieven van individuele burgers en energie coöperaties moeten ondersteund en gefaciliteerd worden. Grootschalige zonneweides en windmolenparken zijn wij op tegen, dorpsmolens en zonneparken op dorpsniveau waarvan de opbrengsten ten goede komen aan onze inwoners zijn wij voor.

Geen nieuwe gasboringen in onze gemeente

Wij (h)erkennen de opgave waar elke gemeente voor staat als het gaat om het terugdringen van fossiele brandstof en de reductie van CO2 uitstoot. Dat betekent geen nieuwe gasboringen in onze gemeente. Daar waar dat onvermijdelijk en niet te keren is, dienen er waarborgen te komen voor toekomstige schadegevallen en dient de omgeving mee te profiteren van de opbrengsten.

Streven naar terugdringen van de hoeveelheid afval

Wij streven naar het terugdringen van de hoeveelheid afval. In onze ogen bestaat afval niet; afval is de grondstof voor nieuwe materialen.

Landbouw

Samen met landbouwsector inzetten voor innovatie en duurzaamheid

Kenmerkend voor onze gemeente is nog altijd de vrij grote landbouwsector. Zowel de veehouderijen als de akkerbouwbedrijven leveren een grote bijdrage aan onze regionale economie. Vaak betreffen het decennia oude familiebedrijven die hechten aan belangrijke waarden als duurzaamheid, goed werkgeverschap en waardevol zijn voor de samenleving. In onze gemeente zijn veel inwoners dan ook direct of indirect betrokken bij het boerenbedrijf. Duurzaam beheer van natuur en groen speelt een steeds belangrijkere rol in Nederland en dus ook in onze regio. Samen met de landbouwsector in onze gemeente wil Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zich blijvend inzetten voor innovatie en duurzaamheid in deze sector. We streven dan ook naar een wethouder voor dorpen en landbouw!