Stellingen voor de diverse Verkiezingsdebatten Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

4 maart 2022

Opwarmers: 

 • de blauwe papiercontainer moat bliuwe: ja of nee
 • jimme binne hjir no, komme jim no ek faker yn de doarpen de kommende 4 jier as jo party de wethalder levert

Stelling 1
Wenningbou is prioriteit nûmer ien yn de gemeente en der moat minimaal 10 wennings yn elts doarp bouwd wurde yn de kommende fjouwer jier.

Stelling 2
It wenjen op it plattelân yn it easten fan de gemeente is prachtich. Dat hja der min komme kinne, moatte wy mar op ‘e keap tanimme.

Stelling 3
Fanwege skea troch de gasopslach by Grypstsjerk en de ferskate gaswinlokaasjes yn dizze regio, moat de gemeente in selde lobby fiere foar kompinsaasje as by Ternaard.

Stelling 4
De gemeente moat him ynsette foar optimaal ûnderwiis yn goeie gebouwen. Om’t dat finansjeel net oars kin, moat it dus konsintrearre wurde yn gruttere doarpen.

Stelling 5
De bestriding fan earmoed yn de gemeente moat fierder gean dan wat de wet ferplichtet, ek as dat mear jild kostet en der dus op oare saken besunige wurde moat.

Stellingen Slotdebat

 1. De binnenstêd fan Dokkum moat permanint auto-earm wurde!
  Waddenpartij vs VVD
   
 2. Bij het groenbeheer dienen de strakke en groene plantsoenen en perken te worden vervangen door natuurbeheer en biodiversiteit!
  PvdA vs GB
 3. In regiostad Dokkum hoort een goede theatervoorziening met een breed programma-aanbod!
  AL vs CU
   
 4. In Dokkum moet een nieuw scholenpark komen met voortgezet en primair onderwijs!
  S!N vs BVNL
   
 5. Het Harddraverspark moet een recreatief stadspark worden met bijzondere elementen erin, waaronder een bijzondere verbinding met de binnenstad!
  CDA vs FN

<< Terug naar nieuws