Pieter L. Braaksma, fractievoorzitter Gemeentebelangen NEF: Begrutting 2020

12 november 2019

Húshâldelyke hulp, it ynkwoartsjen fan oeren húshâldelyke hulp moat sear soarvuldig barre.

It ynkoartsjen fan 3 nei 2 oeren liket op koarte termyn in besparing te jaan mar kin op langere termyn just tot grutte problemen liede en dêrtroch yn de takomst tot hegere soarchkosten liede.

 

Foarsitter, graach freegje we ek eefkes extra oandacht foar de útwreiding fan de bedriuwen terreinen yn ús gemeente sawol yn Kollumersweach, Dokkum en Hallum.

Is der goed oerliz mei de provinsje en hawwe wy wol minsken om dit op koarte termyn goed út te wurkjen.

 

Foarsitter, lokkich hawwe wy noch ús tafelsilver (Eneco aandelen) en omdat die no wierskynlik ferkocht wurde moate is er in foarstel om in ûntwikkelfûns op te rjochtsjen

Foarsitter, by dit foarstel sille wy in amendement yntsjinje (Sinneweide).

 

Foarsitter, rekreaasje en toerisme wolle wy graach beforderje dus ek it rûntsje Lauwersmar kin op ús stiepe rekenje. Mar by it fêststellen fan de belestingen sille wy in moasje yntsjinje foar de frijstelling fan de toeristen belesting fan bern ûnder de 12 jier.

 

Foarsitter, om € 100.000,- frij te meitsjen foar de DOM 2.0 binne wy flak foar en wy freegje ús ôf at der yn de takomst  hjir misskien noch wat by moat sjoen it tal frijwillegers die yn dizze bestjoeren sitte en hun energy  yn hun doarp stekke wolle.

 

De foarstellen 11, 12 en 13, meidwaan, reïntegraasje en minima ûnderfinings coach, ferwachtsje wy in hiele protte fan,dêr ek ús stipe oan.

 

Dan it keunst gersfjild yn Kollum, dit kinne wy stiepe.

 

Foarstel 10, dizze € 150.000,- wolle wy graach brûke foar it bruisend hart sadat die starte kin en omdat der noch gjin goeie kaders foar ynrjochte bin.

 

Landelijke politiek, kwytschelding AOW norm.

 

Foarsitter, yn it bysûnder woe ik no oandacht freegje foar ús agrarische sector en de bedriuwen die hun wurk hawwe yn de bouw en wei en wetterbouw die konfronteare wurde mei in rammeljend belied op stikstof en PSAF troch ús regering.

 

Mar ek de horeca en de rokers hawwe lêst fan in betutteljend belied fan ús regering.

 

 No at ik hast op myn ein bin woe ik toch myn verwundering eefkes útsprekke nei ús college riedsleden fan SIN. We hawwe in riedsbrede aginda oer biodiversiteit. Dat SIN mient om earst mei in tal moasjes te kommen op dit gebied en dat sy it no yngetten hawwe yn in duorsumensfûns is koarte termijn politiek. Dit soarte fan foarstellen heare út de biodiversiteit kommisje te kommen.

 

No foarsitter, doe't ik toch eefkes oan it strúnen wie op'e keamers fan de wethâlders beloane ik ek op de keamer van wethâlder Behrens. En dêr foen ik ûnder op in stapel formulieren, in cursus oer communikaasje en der stie op'e side mei pen by skreaun: Het is nog niet goed, maar ik ga mijn best doen.

 

Oant safier, foarsitter.

 

 

 

<< Terug naar nieuws